Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

Autorzy: Monika Krajewska
Słowa kluczowe: system informatyczny zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego jednostki sektora finansów publicznych samoocena kontrola zarządcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (113-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od 2010 roku wdrożona została reforma finansów publicznych sankcjonująca instytucję kontroli zarządczej w JSFP. Stanowi ona ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Inaczej mówiąc, ostatecznym rezultatem kontroli zarządczej powinno być zapewnienie sprawności działania JSFP. Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej i jej praktycznego wykorzystania w zarządzaniu JST na przykładzie m.st. Warszawy. W artykule przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały aktualne regulacje prawne na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego, jak i prawa miejscowego. Równocześnie zaprezentowano praktyczną formę i organizację przeprowadzenia samooceny w m.st. Warszawie. W opisie tej metody przedstawione zostały możliwości stosowanego w m.st. Warszawie systemu informatycznego w zakresie wykonania sprawnych analiz danych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kieżun, W. (2005). O sprawną administrację publiczną. Ius et Lex, III (1).
2.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
3.Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
4.Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz. Urz. MF 2012, poz. 56.
5.Księga jakości miasta stołecznego Warszawy. Pobrane z: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/szj/polityka_jakosci.htm (5.2016).
6.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
7.Ustawa z 15.03.2002 o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dz.U.2015, poz. 1438.
8.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
9.Zarządzenie nr 1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 11.10.2011 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie. Pobrane z: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/FBDE2CFF-821E-4D2A-969A-7717F6A4E3A5, frameless.htm (5.2016).