Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Efektywność wykorzystania wolnych środków w planowaniu budżetowym województw

Autorzy: Kacper Siwek
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego województwa wolne środki planowanie budżetowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (85-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikające z rozliczeń z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią istotny zasób środków finansowych. Brak uregulowań prawnych określających obowiązek ich wykorzystania jako źródła finansowania deficytu lub rozchodów budżetowych prowadzi do kumulowania środków pieniężnych w kolejnych latach budżetowych i podejmowania nieefektywnych decyzji o wysokości zaciąganego długu publicznego przez JST. W artykule podjęto próbę dokonania oceny zakresu i kierunków wykorzystania wolnych środków w procesie planowania budżetowego na przykładzie województw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
2.Dylewski, M. (2014). Ewolucja procesów planistycznych w JST. W: S. Franek, M. Będziaszek (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (s. 70–82). Warszawa: Difin.
3.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe: nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
5.Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5–6, 71–89.
6.Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2014). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Łódź. Pobrane z: www.rio.gov.pl (22.03.2016).
7.Lipiec-Warzecha, L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Misiąg, W. (2005). Planowanie budżetowe w samorządach. Warszawa: Municipium.
9.Owsiak, S. (2002). Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania. Warszawa: PWE.
10.Peter-Bombik, K., Kożuch, A.J. (2013). Efektywne zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar (s. 245–255). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
11.Piotrowska-Marczak, K., Uryszek, T. (2009). Zarządzanie finansami publicznymi. Warszawa: Difin.
12.Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (2011). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Salachna, J.M. (2014). Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Gdańsk: ODDK.
14.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomia. Warszawa: PWN.
15.Smolny, K., Gałecka, M. (2014). Zasady budżetowe w świetle zagadnienia planowania wieloletniego. W: S. Franek, M. Będziaszek (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (s. 171–184). Warszawa: Difin.
16.Surówka, K. (2008). Źródła dochodów a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 778, 43–60.
17.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
18.Wróblewska, G. (2015). Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego – problemy praktyczne. Finanse Komunalne, 1–2, 99–109.
19.Zioło, M. (2014). Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin. W: S. Franek, M. Będziaszek (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (s. 395–407). Warszawa: Difin.