Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Maria Kosek-Wojnar
Słowa kluczowe: pożyczki z budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (29-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę kontrowersji dotyczących udzielania pożyczek ze środków budżetu państwa dla JST. Uznając zasadność stosowania tego instrumentu, wskazano przede wszystkim na to, iż jednostki te są podmiotami sektora finansów publicznych. W części empirycznej dokonano analizy stopnia wykorzystania przez JST tych pożyczek w latach 2010–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
2.Guziejewska, B. (2012). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltex.
3.Kańduła, S. (2011). Kontrowersje w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Kontrowersje wokół finansów (s. 198–231). Warszawa: Difin.
4.Kosek-Wojnar, M. (2007) (red.). Dług lokalny w teorii i praktyce. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
5.Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
6.Owsiak, S. (2011). Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu. W: S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Warszawa: PWE.
7.Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będziszak, N. Morska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327–341). Warszawa: Difin.
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2010 w sprawie pożyczek udzielanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 257, poz. 1730.
9.Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (22.02.2016).
10.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2015). Warszawa: Rada Ministrów.
11.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
12.Ustawa z 30.06.2005 o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
13.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.