Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-70
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publicznego

Autorzy: Katarzyna Tkocz-Wolny
Słowa kluczowe: rachunkowość standaryzacja sektor publiczny IPSAS EPSAS
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (841-850)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest prezentacja stanu i perspektyw harmonizacji i standaryzacji rachunkowości sektora publicznego. Metodologia badania – Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się na polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy i obserwacji. Wynik – W opracowaniu wykazano, iż w ostatnich latach widoczne jest zwiększenie aktywności w zakresie standaryzacji rachunkowości sektora publicznego, w tym również w obszarze rynku wspólnotowego UE. Oryginalność/wartość – W opracowaniu zwrócono uwagę na harmonizację i standaryzację rachunkowości sektora publicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek-Hyska D. (2011). Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.Adamek-Hyska D. (2014). Standardy rachunkowości jednostek sektora publicznego. Finanse Publiczne, 9 (94), wrzesień.
3.Bednarek P. (2007). Stan i znaczenie harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1158.
4.Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz. Urz. UE n L 306/41.
5.Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements (2014). International Public Sector Accounting Standards Board, vol. I.
6.Ignatowski R. (2009),. Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Jaruga A. (2002). Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja. W: A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa: C.H. Beck.
8.Jurkiewicz R. (2011). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przejawem procesu standaryzacji w rachunkowości. W: (red.) A. Kostur, Problemy harmonizacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9.Kaczurak-Kozak M. (2013). Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność – opinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 161.
10.Kostur A. (2011). Czynniki i zakres harmonizacji rachunkowości. W: A. Kostur (red.), Problemy harmonizacji rachunkowości. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
11.Nowak W.A. (2014), Projekt europejskich standardów rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (EPSAS). Rachunkowość, 3.
12.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 128, poz. 861 z późn. zm.
13.Szewieczek A. (2015). W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae Rok 19, nr 3. Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach.
14.Szewieczek A. (2016 – w druku). W kierunku standaryzacji rachunkowości jednostek sektora publicznego – perspektywa europejska. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.Szewieczek A. (w druku). Wymiar instytucjonalny procesów standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Europie. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
16.Świetla K., Krasodomska J. (2005),. Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 26 (82), Warszawa.
17.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013 poz. 330, z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.