Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych

Autorzy: Mirosław Wasilewski

Serhiy Zabolotnyy
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rolnicze płynność finansowa rentowność
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (277-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu określono zależności zachodzące między rentownością a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono na próbie dużych przedsiębiorstw rolniczych w latach 2005–2012. Analizowane przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzowały się wysoką zdolnością do regulowania zobowiązań bieżących oraz dodatnią rentownością działalności. W badanych podmiotach odnotowano dodatnią zależność między poziomem rentowności a płynnością finansową. Na ogół wyższy poziom rentowności wynikał z relatywnie większych zysków, które determinowały dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. W przedsiębiorstwach rolniczych zyski najczęściej były kumulowanie w kapitale obrotowym, co przekładało się na wyższy poziom płynności finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewski M., Grabiński K., Kędzior M. (2006). Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 702, 39–57.
2.Mrówczyńska-Kamińska A. (2008). Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce – analiza makroekonomiczna i regionalna. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW, 5 (XX), 96–108.
3.Nesterowicz R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (2), 320–329.
4.Uziębło A. (2014). Przydatność analizy finansowej w opiniach księgowych trójmiejskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 803 (66), 497–508.
5.Wasilewski M., Gałecka A. (2010). Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 267–279.
6.Wasilewski M., Wasilewska A. (2008). Wyposażenie i efektywność wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 66, 49–62.
7.Wasilewski M., Zabadała P. (2011). Wartość i zużycie środków trwałych w ujęciu sektorowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 49–59.
8.Zabolotnyy S. (2011). Pomiar wpływu strategii płynności finansowej na efektywność spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 639 (37), Szczecin, s.171–181.
9.Zegar J.S. (2009). Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 96 (4), 256–266.
10.Ziętara W., Kosiorek M., Tchorzewska E., Kondraszuk T. (1994). Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym. Brwinów: Wydawnictwo CDiER.