Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.81-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna

Autorzy: Wojciech Zysk
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy Fair Trade umowa społeczna siła wielkich miast
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (311-321)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z narastającymi problemami nierówności społecznych i gospodarczych między krajami biednego Południa i bogatej Północy oraz realną perspektywą rozwoju zjawiska migracji ekonomicznych ważną rolę może odegrać ruch Sprawiedliwego Handlu. O ile społeczeństwa krajów rozwiniętych, rządy, organizacje międzynarodowe oraz lokalne społeczności wielkich miast (power of big cities) będą gotowe zaimplementować proponowane w artykule postulaty – może nastąpić rozwój handlu produktami Fair Trade, a przez to będzie postępować rozwój gospodarek najbiedniejszej części świata. Celem artykułu jest zaproponowanie postulatów nowej umowy społecznej, w wyniku której mogą poprawić się wskaźniki w zakresie zdrowia, edukacji i dochodów per capita w nierozwiniętych krajach oraz zrealizowane zostaną „solidarnościowe” i humanitarne przesłanki sprawiedliwszego, ordoliberalnego gospodarowania w skali międzynarodowej. W literaturze przedmiotu brak jest analiz powiązań rozwoju ruchu Fair Trade z problematyką umów społecznych, zatem opracowanie niniejsze może być przyczynkiem do dalszych badań i proponowania empirycznych modeli i stadiów wykonalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fair Trade International Annual Reports (2003/2004–2014/2015). Pobrano z: http://www.fairtrade.net/resources/ annual-reports.html.
2.Filek, J. (2009). Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? Prakseologia, 149, 21–38.
3.Jastrzębska, E. (2012). Korporacje transnarodowe a Fair Trade. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 4 (8), 29–49.
4.Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
5.Lang, W. (2005). Sprawiedliwość. W: W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 289–296. Warszawa: Oficyna Naukowa.
6.Wróbel, P. (2013). Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości. Studia Socialia Cracoviensia, 5 (1), 135–150.
7.Mączyńska, E., Pysz, P. (2014). Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm. Ekonomista, 2, 221–247.
8.Hayek, F.A. von (1944). The Road to Serfdom. Chicago–London [wyd. pol. Droga do zniewolenia. Tłum. K. Gurba i in. Kraków: Arcana, 2003].
9.Kłos, J. (2015). Wolność w myśli L. von Misesa (1881–1973). Roczniki Filozoficzne, LXIII, 2, 207–235.
10.Zysk, W., Szymczak, A. (2009). Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo.
11.W: M. Maciejewski, S. Wydmus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 305–322. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
12.Zysk, W. (2011). Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji. W: M. Lasoń (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, s. 151–161. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
13.Zysk, W. (2014). Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw – pokryzysowe next steps. Prakseologia, 156, 107–133.
14.Zysk, W. (2015). Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises: Implications for V4 Countries (chapter 11). W: A.S. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship, s. 165–176. Miskolc: University of Miskolc.