Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Konkurencyjność sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rynku Unii Europejskiej

Autorzy: Monika Znojek
Słowa kluczowe: sektor kultury i przemysłów kreatywnych konkurencyjność międzynarodowa handel międzynarodowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (297-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tendencji w handlu międzynarodowym dobrami sektora kultury i przemysłów kreatywnych (SKK) w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Analizą objęto dobra SKK Unii Europejskiej na rynku światowym oraz konkurencyjność na rynku unijnym państw uczestniczących w rozszerzeniu UE z 2004 roku. Metodologia badania – Niniejsze opracowanie oparto na studiach literatury przedmiotu, publikacji i raportów przygotowanych przez międzynarodowe instytucje oraz analizie danych statystycznych pochodzących z bazy Comext (Eurostat). Do analizy konkurencyjności na rynku międzynarodowym wykorzystano dwa wskaźniki: wskaźnik pokrycia importu eksportem oraz wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej. Wynik – W artykule dowiedziono, że konkurencyjność dóbr SKK Unii Europejskiej na rynku globalnym w analizowanym okresie wzrosła, o czym świadczy wzrost wartości nominalnej salda handlu zagranicznego. W przypadku konkurencyjności analizowanych państw członkowskich nie zauważono stałych tendencji. Oryginalność/wartość – Zagadnienie handlu międzynarodowego dobrami sektora kultury i przemysłów kreatywnych nie jest częstym przedmiotem badań w Polsce. Wynikające z niniejszego artykułu wnioski stanowią punkt wyjścia do dalszych badań w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ComExt-Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb (30.03.2016).
2.Europejska Agenda Kultury (2014). Dobre praktyki. Raport o strategiach wspierania eksportu i umiędzynarodowienia sektorów kultury i kreatywnych.
3.Hereźniak, M. (2011). Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju. Warszawa: PWE.
4.Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.
5.Komisja Europejska (2010). European Competitiveness Report 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
6.Komisja Europejska (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 10 maja 2007 r. dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata. Bruksela.
7.Kopiecka-Piech, K. (2013). Spory o przemysły kreatywne. Kultura i Edukacja, 3 (96), 50–72.
8.Posłuszny, K. (2011). Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu. Ekonomia Menedżerska, 9, 49–61.
9.Staines, J., Mercer, M. (2013). Mapping of Cultural and Creative Industry Export and Internationalisation Strategies in EU Member States. European Expert Network on Culture.
10.Ślusarczyk, Z. (2004). Relacje eksportowo-importowe jako rezultat zróżnicowanego poziomu gospodarczego krajów – partnerów handlowych Polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 5, 439–460.
11.UNESCO Institute for Statistic (2009). The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS). Montreal.
12.United Nations Conference on Trade and Development (2008). Creative Economy. Report 2008.