Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Ocena polityki kursu walutowego wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie optymalizacji strategii przyjęcia euro

Autorzy: Katarzyna Twardowska
Słowa kluczowe: kraje EŚW polityka kursu walutowego strefa euro kurs walutowy jako instrument stabilizacji makroekonomicznej
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (237-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena polityki kursu walutowego krajów Europy Środkowo- -Wschodniej (EŚW), jej efektów, a także zbadanie, czy kraje te spełniają warunki funkcjonowania w ramach unii walutowej. Metodologia badania – Badania zostały oparte na przeglądzie analiz teoretycznych i empirycznych dotyczących roli kursu walutowego jako instrumentu oddziaływania na gospodarkę, a także analizie danych statystycznych. Wynik – Z przeprowadzonych analiz wynika, że: 1) kraje EŚW skutecznie realizowały politykę kursu walutowego w okresie transformacji, co pozwoliło im na osiągnięcie równowagi wewnętrznej (obniżenie inflacji przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym) oraz równowagi zewnętrznej (obniżenie deficytów handlowych); 2) kraje stosujące płynne kursy walutowe osiągały większą stabilność gospodarczą; 3) analizowane kraje EŚW objęte derogacją nie spełniają jeszcze warunków osiągania korzyści z funkcjonowania w ramach strefy euro.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barlow, D. (2005). The Hungarian Exchange Rate and Inflation Over the Transition, Economic systems, 29 (1).
2.Bilski, J. (2010). The Role of Exchange Rate in Poland’s Economy. The Empirical Verification of the Dornbusch Model During the Pediod of 2007 to 2009. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 239.
3.Bilski, J., Janicka, M. (2011). Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro. W: I. Bukowski, J. Misala (red.), Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, s. 178–180. Warszawa: CeDeWu.
4.Bleaney, M., Fielding, D. (2002). Exchange Rate Regimes, Inflation and Output Volatility in Developing Countries. Journal of Development Economics, 68.
5.Bleaney, M., Francisco M. (2005). Exchange Rate Regimes and Inflation: Only Hard Pegs Make a Difference. Canadian Journal of Economics, 38 (4).
6.Bleaney, M., Francisco M. (2007). Exchange Rate Regimes, Inflation and Growth in Developing Countries – An Assessment. The B.E. Journal of Macroeconomics, 7 (1).
7.Calvo, G.A. (1999). Fixed versus Flexible Exchange Rates. Preliminaries of a Turn-of-Millennium Rematch. University of Maryland.
8.Calvo, G.A., Reinhart, C. (2002). Fear of Floating. Quarterly Journal of Economics, 117 (2).
9.Della Paolera, G., Taylor, A.M. (2003). New Economic History of Argentina. Cambridge University Press.
10.Edwards, S. (2006). The Relationship between Exchange Rates and Inflation Targeting Revisited. NBER Working Paper Series, 12163.
11.Frankel, J.A. (1999). No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times. NBER Working Paper Series, 7338.
12.Ghosh, A.R., Gulde, A.M., Ostry, J.D., Holger, C.W. (1996). Does the Exchange Rate Regime Matter for Inflation and Growth? IMF Working Paper.
13.IMF (2015). Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2015. Appendix II Financial Operations and Transactions. Washington D.C.
14.Ishiyama, Y. (1975). The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey. IMF Staff Papers, 22 (2).
15.Jurek, M. (2013). Systemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro. Ekonomista, 2.
16.Mucha-Leszko, B. (2005). Rozwój powiązań w gospodarce światowej – etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych. W: B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
17.Mucha-Leszko, B. (2012). Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej. W: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, s. 15–42. Warszawa: CeDeWu.
18.Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2009). Will the Financial Economic Crisis of 2008–2009 Accelerate Monetary Integration in the EU? W: L. Soproni, A. Santagostino, E. Molnar (red.), Europe and its economic frontier. University of Oradea, University of Debrecen.
19.Mundell, R.A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, 51 (4).
20.Poirson, H. (2001). How do Countries Choose Their Exchange rate Regime. IMF Working Paper, 01/46.
21.Ponsot, J-F. (2001). The European Experiences of Currency Boards. Estonia, Lithuania, Bulgaria and Bosnia & Herzegovina. Conference Paper: Monetary and Financial Integration. Michigan, May.
22.Rogoff, K.S., Husain, A.M., Mody, A., Brooks, R., Oomes N. (2003). Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes. IMF Working Paper, 03/243.
23.Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 108 (4).
24.Stefański, R. (2007). Polityka kursu walutowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W: D. Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza państwa, 103–113. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
25.Tavlas, G.S. (1994). The Theory of Monetary Integration. Open Economy Review, 2.
26.Tymoczko, I.D. (2013). Analiza porównawcza systemów kursu walutowego. Materiały i Studia (NBP), 287.
27.Vaubel, R. (1976). Real Exchange Rate Changes in the European Community: The Empirical Evidence and Its Implications for European Currency Unification. Review of World Economics, 3.
28.Wójcik, C. (2005). Przesłanki wyboru systemów kursowych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie