Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.81-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?

Autorzy: Agnieszka Pach-Gurgul
Słowa kluczowe: polityka klimatyczna UE rynek gazu rynek energii elektrycznej polityka energetyczna UE bezpieczeństwo energetyczne UE Unia Energetyczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (213-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Unia Energetyczna to projekt promowany w odpowiedzi na kryzys energetyczny z 2009 roku pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przede wszystkim dla państw uzależnionych od dostaw surowców energetycznych (np. gazu) z jednego kierunku. Problemem w jej funkcjonowaniu jest wyodrębnienie się w ramach UE dwóch odmiennych stanowisk reprezentowanych przez państwa członkowskie zachodniej i środkowo-wschodniej UE. Państwa i firmy z zachodniej części UE uważają, że rynek gazu jest dla nich dostatecznie płynny, a na jego kształt wpływ powinny mieć przede wszystkim czynniki biznesowe i czysto ekonomiczne. Natomiast państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które mają nienajlepsze doświadczenia po kryzysach gazowych, twierdzą, iż płacą za gaz więcej niż inne kraje, w tym kraje zachodniej części UE. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Na czym polega koncepcja Unii Energetycznej i jakie są jej cele i założenia? Co nowego wniesie Unia Energetyczna do współczesnej polityki energetycznej UE? Czy Unia Energetyczna wyeliminuje słabości polityki energetycznej UE i wzmocni jej bezpieczeństwo energetyczne? Struktura artykułu została podporządkowana procedurze badawczej i odpowiedzi na pytania badawcze i obejmuje: wprowadzenie, współczesne wyzwania polityki energetycznej UE, zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym UE, projekt i koncepcję Unii Energetycznej oraz podsumowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyduch, J. (2015). Europeanization of the Energy Policy within the European Union’s System of Governance.
2.Conceptualizing Europeanization: Theoretical Approaches and Research Designs. W: P. Stanek, K. Wach (red.), Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective Industries and Policies. Kraków.
3.Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
4.Komisja Europejska (2015a). Pakiet dotyczący Unii Energetycznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komietu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. COM (2015) 80 final.
5.Komisja Europejska (2015b). Pakiet dotyczący Unii Energetycznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Protokół paryski – plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r. Bruksela: SWD(2015) 17 final. COM (2015) 81 final.
6.Pach-Gurgul, A. (2012). Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Difin.
7.Pach-Gurgul, A., Soliński, B. (2013). Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący „nową politykę energetyczną” Unii Europejskiej. Zarządzanie Publiczne, 1 (23).
8.Pach-Gurgul, A. (2015). The Energy-Climate Package and realisation of its Objectives within the Context of the Sustainable Development of the European Union. Central European Review of Economics and Finance, 4.
9.Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (2010). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE OJ L295.
10.Rada Unii Europejskiej (2004). Dyrektywa Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. OJ L 127.
11.Strunz, S., Gawel, E., Lehmann, P. (2014). Towards a General „Europeanization” of EU Member States’ Energy Policies? UFZ Discussion Papers, 2014-26.
12.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. OJ 2012/C 326/01.
13.Turowski, P. (2015). Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady. Bezpieczeństwo narodowe, 36.
14.Vinois, J.A. (2011). The new EU Approach on Energy Security and Infrastructure. EU Energy Law & Policy. Yearbook.
15.Yergin, D. (1988). Energy Security in the 1990s. Foreign Affairs, 1.