Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.81-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych

Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (143-155)
Słowa kluczowe: kraje rozwijające się eksport konkurencyjność
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marek Maciejewski

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest próba wskazania przyczyn wzrostu znaczenia krajów rozwijających się w handlu światowym. Metodologia badania – Badaniem objęto kierunki i strukturę eksportu krajów rozwijających się. W przekroju podmiotowym dokonano grupowania państw z uwagi na kryterium geograficzne i dochodowe, natomiast w przekroju produktów uwagę skupiono na wykorzystaniu czynników wytwórczych w eksporcie. Wykorzystano wybrane miary oceny konkurencyjności eksportu dla wskazania przewag krajów rozwijających się. Wynik – Kraje rozwijające się w dostawach na rynki krajów rozwiniętych posiadają przewagi głównie w zakresie eksportu dóbr surowco- i pracochłonnych. Czynnikiem warunkującym wzrost ich obecności w handlu światowym jest unowocześnienie struktury dostaw, rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej oraz eksport na rynki krajów rozwijających się. Oryginalność/wartość – W artykule poruszono kwestię koncentracji eksportu krajów rozwijających się w kontekście ich stosunków handlowych z państwami rozwiniętymi. Miary konkurencyjności eksportu powiązano z poziomem rozwoju gospodarczego państw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. W: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 369.
2.Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Kraciuk, J. (2014). Znaczenie produktów rolno-spożywczych w polsko-niemieckiej wymianie handlowej, W: A. Olszańska, J. Szymańska (red.), Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w ciągu 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361.
4.Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. Gospodarka Narodowa, 11–12.
5.Mińska-Struzik, E. (2006). Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Mińska-Struzik, E. (2014). Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Gospodarka Narodowa, 1.
7.Misala, J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
8.Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
9.Pluciński, E.M. (2005). Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
10.Starzyńska, W. (2000). Statystyka praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (marzec 2016).
12.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa– Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Wysokińska, Z., Witkowska, Z. (1999). Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.