Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

Autorzy: Ewelina Młodzik
Słowa kluczowe: ryzyko analiza ryzyka zarządzanie ryzykiem audyt wewnętrzny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (137-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest ustalenie i analiza zasad oceny ryzyka dokonywanej przez audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Metodologia badania – analiza literatury przedmiotu oraz regulacji w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, metoda obserwacji. Wynik – znaczenie ryzyka w audycie wewnętrznym wynika z ustawowego obowiązku prowadzenia systematycznej oceny procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka. Oryginalność/wartość – usystematyzowanie wiedzy na temat działalności audytu wewnętrznego ukierunkowanego na ograniczanie ryzyka towarzyszącego realizacji celów i zadań jednostki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerwiński, K. (2004). Audyt wewnętrzny. Warszawa: InfoAudit.
2.Definition of Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors. Pobrane z: https://na.theiia.org/standards-guidance/
3.mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx (17.02.2016).
4.Kiziukiewicz, T., Szymańska, H. (2013). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.
5.W: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 40–65). Warszawa: Difin.
6.Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów
7.publicznych. Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84.
8.Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych
9.w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56.
10.Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 17.06.2013 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora
11.finansów publicznych. Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15.
12.Kufel, T. (2013). Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. W: T. Kiziukiewicz
13.(red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 101–132). Warszawa: Difin.
14.Ministerstwo Finansów (2003). Podręcznik audyt wewnętrznego w administracji publicznej. Pobrane z:
15.http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/
16.audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/metodyka/ (17.02.2016).
17.Ministerstwo Finansów (2007). Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych. Pobrane
18.z: http://www.audyt.com/storage/pdf/standardy/wytyczne_do_samooceny_kf_w_jsfp_2007.pdf (4.04.2016).
19.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach
20.tego audytu. Dz. U. poz. 1480.
21.Szczepankiewicz, E.I., Wojciechowska, P. (2015). Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań
22.inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
23.864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, 461–475.
24.The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management. The Institute of Internal Auditors. Pobrane
25.z: https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20
26.Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf (17.02.2016).
27.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
28.Winiarska, K. (2008). Audyt wewnętrzny 2008. Warszawa: Difin.