Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych

Autorzy: Katarzyna Michałowska

Anna Wolnowska
Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa płynność rentowność przedsiębiorstwa logistyczne kondycja finansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (125-135)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest dokonanie ogólnej oceny płynności finansowej i rentowności trzech operatorów logistycznych oraz porównanie ich wyników ze średnimi wynikami branży. Opracowanie potwierdza dobrą sytuację finansową dużych spółek akcyjnych działających w branży logistycznej. Metodologia – w opracowaniu wykorzystano metodę indukcji i dedukcji, analizę literatury przedmiotu i metodę analizy logicznej wyników badań własnych. Do obliczenia płynności finansowej i rentowności posłużyła metoda wskaźnikowa. Wynik – w 2014 roku badane przedsiębiorstwa wykazały dużą stabilność kondycji finansowej, choć jedna z badanych spółek charakteryzowała się nadpłynnością finansową. Trend wskaźników rentowności był różny dla wszystkich przedsiębiorstw – pierwsza spółka znacznie poprawiła swoje wyniki, druga utrzymywała rentowność na podobnym poziomie przez badany okres, a trzecia charakteryzowała się negatywną tendencją spadku rentowności, choć jej wyniki nadal znacznie przewyższały średnie wyniki z branży. Oryginalność/wartość – przeprowadzone badanie pokazuje dobrą sytuację spółek giełdowych branży logistycznej
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gołaś, Z., Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D. (2009). Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw
2.przemysłu spożywczego w Polsce. e-Finanse, 6, 3, 11–25.
3.Gołębiowski, G. (red.). (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
4.http://www.biznesradar.pl (19.06.2015).
5.Machała R. (2014). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Unimex.
6.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.