Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych

Autorzy: Elżbieta Marcinkowska

Joanna Sawicka

Anna Stronczek
Słowa kluczowe: zmiana ustawy o rachunkowości uproszczenia ewidencyjne sprawozdanie finansowe mała jednostka
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (117-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie i analiza wprowadzonych nowelizacją ustawy o rachunkowości uproszczeń w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości finansowej małego przedsiębiorcy. Metodologia badania – przeprowadzono analizę wprowadzonych zmian w ustawie o rachunkowości dla małych jednostek. Odniesiono się do dyrektywy UE 2013/34. Zastosowano metodę wnioskowania. Wynik – zaprezentowano zastosowane uproszczenia w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej małych jednostek gospodarczych. Przyjęto w artykule założenie, iż sprawozdawczość finansowa powinna być dostosowana do wielkości jednostki i odpowiadać zapotrzebowaniom informacyjnym interesariuszy. Oryginalność/wartość – przeprowadzona analiza uproszczeń pozwala na ocenę wprowadzonych zmian.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych,
2.skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek
3.(Dz.Urz. UE 2013, L. 182).
4.http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/dorota-podedworna-tarnowska/-/asset_publisher/
5.lSs7/content/zmiany-w-rachunkowosci-od-2016-roku (8.01.2016).
6.Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
7.ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, poz. 1674, z poźn. zm.
8.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
9.Ustawa z 9.11.2000 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2000, poz. 1186.
10.Ustawa z 23.07.2015 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1333.