Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych

Autorzy: Monika Kaczurak-Kozak
Słowa kluczowe: regulacje prawne badanie sprawozdania skonsolidowany bilans sprawozdanie finansowe jednostka sektora finansów publicznych
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (75-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie zróżnicowania zakresu sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych wynikającego z podporządkowania dwom odmiennym regulacjom prawnym. Metoda badania – analiza istniejących przepisów, analiza literatury. Wynik – podporządkowanie sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych różnym źródłom prawa skutkuje niejednolitym jej zakresem. Szczególny przypadek stanowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego podporządkowane jednocześnie dwom regulacjom prawnym. Z kolei na objęcie obowiązkiem badania sprawozdania finansowego wpływają odmienne przesłanki. Oryginalność/wartość – usystematyzowanie zagadnienia sprawozdawczości finansowej sporządzanej przez jednostki sektora finansów publicznych celem właściwego identyfikowania tych jednostek w obszarze ich rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bucior, G. (2013). Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
2.Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 319–325.
3.Cellary, M. (2015). Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych. Warszawa: C.H. Beck.
4.Kaczurak-Kozak, M., Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych. W: K. Winiarska (red.),
5.Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych (s. 49–119). Warszawa:
6.Wolters Kluwer.
7.Nowak, W. (2014). Rozdział 1. Przepisy ogólne. W: W. Nowak (red.), Ustawa o rachunkowości w jednostkach
8.finansów publicznych (s. 3–37). Warszawa: C.H. Beck.
9.Raciński, A. (2014). Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej. W: W. Nowak (red.), Ustawa
10.o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (s. 485–556). Warszawa: C.H. Beck.
11.Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
12.budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
13.budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
14.siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289, z późn. zm.
15.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
16.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.