Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego – przegląd wybranych badań

Autorzy: Dawid Garstecki
Słowa kluczowe: opcje rzeczywiste budżetowanie kapitałowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (21-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem głównym opracowania jest synteza i analiza wybranych badań z zakresu wykorzystania przez przedsiębiorstwa opcji rzeczywistych w procesie budżetowania kapitałowego. Metoda badania – w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz wnioskowanie a priori. Wyniki – wynikiem przeprowadzonego badania jest określenie stopnia wykorzystania opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego oraz sformułowanie wniosków odnoszących się do dalszych badań w tym obszarze. Oryginalność/wartość – przedstawione treści pozwalają na sformułowanie wniosków odnoszących się do możliwych kierunków i tendencji badań w obszarze opcji rzeczywistych, w tym ich rozpowszechnienia w procesie budżetowania kapitałowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, H.K., Dutta, S., Saadi, S. (2011). Management Views on Real Options in Capital Budgeting. Journal
2.of Applied Finance, 21 (1), 18–29.
3.Block, S. (2007). Are „Real Options” Actually Used in the Real World? The Engineering Economist, 52, 255–267.
4.Brach, M.A. (2003). Real Options in Practice. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
5.Brandao, L.E., Dyer, J.S. (2005). Decision Analysis and Real Options: A Discrete Time Approach to Real Options
6.Valuation. Annals of Operations Research, 135, 21–39.
7.Garstecki, D. (2015). Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu? Prace
8.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 49–56.
9.Grossman, T., Livingstone, J.L. (2009). The Portable MBA in Finance and Accounting. Hoboken, New Jersey: John
10.Wiley & Sons.
11.Kozarkiewicz-Chlebowska, A. (2004). Analiza i wycena opcji rezygnacji – przykłady zastosowań w przemyśle
12.naftowym. W: W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka (s. 376–386). T. 1. Wrocław:
13.Wyd. AE we Wrocławiu.
14.Mizerka, J. (2005). Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
15.Mun, J. (2012). Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions.
16.Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
17.Rudny, W. (2009). Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
18.Shinoda, T. (2010). Capital Budgeting Mangement Practices in Japan. A Focus on the Use of Capital Budgeting
19.Methods. Econ. J. of Hokkaido Univ., 39, 39–50.
20.Scialdone, P. (2007). Valuing Managerial Flexibility: Challenges and Opportunities of the Real Option Approach
21.in Practice. Gottingen: Cuvillier Verlag.
22.Vollert, A. (2003). A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Valuation. Berlin: Springer.
23.Żarczyński, P. (2008). Metodyka wyceny i możliwości aplikacji opcji rzeczowych w przemyśle koksowniczym.
24.Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 3/3, 357–369.