Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – nowy trend na rynku kapitałowym

Autorzy: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: indeks RESPECT społeczna odpowiedzialność biznesu inwestowanie społecznie odpowiedzialne fundusze etyczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (23-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie historii i koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Jest nim również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy spółki społecznie odpowiedzialne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działające na zasadach CSR, powinny być przedmiotem zainteresowania inwestorów giełdowych. Metodologia badania – w ostatnich latach obserwuje się na świecie bardzo dynamiczny wzrost inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Coraz bardziej popularne staje się inwestowanie w przedsiębiorstwa stosujące zasady odpowiedzialności społecznej. W obecnych realiach gospodarczych odnotowujemy nową formułę, zgodnie z którą cele społeczne i ekonomiczne są nie tylko symbiozą, ale stają się elementem przewagi konkurencyjnej. Artykuł opisuje doświadczenia z rynku amerykańskiego i rynku europejskiego. Wynik – w artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników indeksów społecznie odpowiedzialnych: RESPECT, DJSI World, FTSE4GOOD, MSCI KLD 400 i wybranych polskich indeksów giełdowych (m.in. WIG, WIG20). Zaprezentowane dane pokazują, że efektywność indeksów jest zróżnicowana. Informacja o uczestnictwie spółki w indeksie nie stanowi gwarancji dla inwestora, że inwestycja w danej firmie przyniesie rozsądny zwrot, ale należy pamiętać, że tendencja do łączenia czynników ESG z analizą finansową będzie nieodwracalnym trendem w przyszłości. Oryginalność/wartość – artykuł stanowi wkład w badania i debatę na temat wzrostu znaczenia społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brdulak, H., Gołębiowski, T. (2005). Idea zrównoważonego rozwoju. W: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami (s. 11–16). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
3.Duliniec, A., Tomaszewski, J. (2016). Inwestowanie etyczne – zasady i efektywność. Annales UMCS, 4, 101–111.
4.European SRI Study 2016. Pobrane z: eurosif.org (7.2017).
5.Global Sustainable Investment Review 2016. Pobrane z: gsi-alliance.org (7.2017).
6.Green, Social and Ethical Funds in Europe – The Retail Market 2016 Review. Pobrane z: ecodes.org (7.2017).
7.Kiymaz, H. (2012). SRI Mutual Fund and Index Performance. W: H.K. Baker, J.R. Nofsinger (red.), Socially Responsible Finance and Investing. Financial Institutions, Corporations, Investors and Activists (s. 425–442). Hoboken: John Wiley & Sons.
8.Nartowski, A.S. (2017). Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016. Podręcznik. Pobrane z: www.gpw.pl (7.2017).
9.Pasewark W.R., Riley M.E. (2010), It’s a Matter of Principle: The Role of Personal Values in Investment Decisions, Journal of Business Ethics, Vol. 93(2), s. 237-253.
10.Radu I., Funaru M. (2011), Socially responsible investments in mutual funds, Bulletin of the TransilvaniaUniversity of Braşov, Series V: Economic Sciences 4 (1).
11.Rocznik giełdowy 2015, 2016, 2017.
12.Sroka, R. (red.) (2011). Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe. Warszawa: Pracodawcy RP.
13.stooq.com (30–31.08.2017).
14.www.altustfi.pl (30–31.08.2017).
15.www.ftse.com (30–31.08.2017).
16.www.izfa.pl (30–31.08.2017).
17.www.msci.com (30–31.08.2017).
18.www.pzu.pl (30–31.08.2017).
19.www.sustainability-index.com (30–31.08.2017).