Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: G19 G29 H25
Słowa kluczowe: pożyczki społecznościowe prawo podatki MSP finansowanie
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Katarzyna Kocoń
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena aspektów prawnopodatkowych oraz finansowych przychodów i kosztów finansowania przy wykorzystaniu modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego (social lending). Metodologia badania – wykorzystano metodę analizy dokumentów z portalu Kokos.pl w zakresie procedur i zasad pozyskiwania środków finansowych modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego oraz związanych z tym kosztów i opłat. Wynik – efektem analizy jest wskazanie, które aspekty prawne i podatkowe są ważne i należy je uwzględniać w strategii pozyskiwania kapitału za pomocą finansowania społecznościowego (modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego) w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym. Oryginalność/wartość – opracowanie ma walor praktyczny z punktu widzenia MSP, gdyż uwzględnia najnowsze trendy i możliwości finansowania w ramach modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego, bardziej elastyczne w porównaniu do kredytu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashta, A., Assadi, D. (2010). An Analysis of European Online Micro-lending Websites. Innovative Marketing, 6 (2).
2.Assadi, D., Hudson, M. (2010). Marketing Mix of Online Social Lending Website. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 8 (5), 15–25.
3.Bogucki, S., Dumas, A., Stachurski, W. (2014). Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
4.Cennik usług w serwisie Kokos.pl.
5.Ciszewski, J. (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
6.Dobosiewicz, Z. (2007). Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa: PWE.
7.Dziuba, D.T. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania. Problemy Zarządzania, 10, 3 (38), 83–103.
8.Dziuba, D.T. (2014). Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego. Warszawa: Wyd. Fundacji „Fotografia dla przyszłości”.
9.Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
10.Everett, C.R. (2015). Group Membership, Relationship Banking and Loan Default Risk: The Case of Online Social Lending. Banking and Finance Review, 7 (2), 18.
11.Gudowski, J. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Warszawa: LexisNexis.
12.Hassett, T., Bergeron, J.D., Kreger, M., Looft, M. (2011). Indirect P2P Platforms. Global Microcredit Summit, Workshop Paper, November 14–17, Valladolid, Spain.
13.https://kokos.pl (28.01.2017).
14.Keh-Wen C., Songtao, M., Kuan-Chou, C., Chen, Y. (2016). The Evolving Role of Peer-to-Peer Lending: A New Financing Alternative. Journal of the International Academy for Case Studies 2016, 22, 3, 33.
15.Marecki, K. (2008). Podstawy finansów. Warszawa: PWE.
16.Mikos-Sitek, A., Zapadka, P. (2009). Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Mittelman, R., Rojas-Méndez, J.L. (2013). Exploring Consumer’s Needs and Motivations in Online Social Lending for Development. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 25, 310.
18.Oferta kredytu mBank. Pobrane z: https://www.mbank.pl/nota/kg/ (28.01.2017).
19.Penczar, M., Barembruch, A. (2006). Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
20.Pismo z 21.01.2014. Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPB2/415-669/13-2/Akr.
21.Regulamin dla przedsiębiorców w Kokos.pl.
22.Rutkowski, A. (2007). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE. Szczęsny, W. (2009). Finanse. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
23.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 2016, poz. 380.
24.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032.
25.Ustawa z 29.08.1997 – Prawo bankowe. Dz.U. 2016, poz. 1988.
26.Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2016, poz. 223.
27.Ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim. Dz.U. nr 126, poz. 715, z późn. zm. What is Crowd Funding? Pobrane z: http://go- trendme.blogspot.com/ (28.12.2016).
28.Wolf-Kalamala, M. (2014). Opodatkowanie pieniądza bezgotówkowego stanowiącego przedmiot pożyczki (wybrane problemy). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 6, 43–56.
29.Zasady realizacji usług w serwisie Kokos.pl.