Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego

Autorzy: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa fundusze unijne rynek kapitałowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (155-163)
Klasyfikacja JEL: G32 L25 O16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza form i wartości wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego. Metodologia badania – dla realizacji celu wykorzystano metodę opisową, metodę porównawczą oraz wybrane techniki statystyki opisowej. Użyto źródeł wtórnych, w tym przede wszystkim statystyk podsumowujących poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz informacje dotyczące poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wynik – relatywnie duże zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora MSP rzeczonym wsparciem wskazuje na jego zasadność. Poszerzenie zakresu wsparcia (o dofinansowanie usług niezbędnych do pozyskania finansowania obcego) w perspektywie 2014–2020 oraz sprecyzowanie warunków wsparcia świadczą o przekonaniu instytucji o istotności tej formy wsparcia. Ponadto mogą wpłynąć nie tylko na zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców, ale również na rozwój rynku kapitałowego. Oryginalność/wartość – artykuł wypełnia lukę w zakresie informacji o wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do rynku kapitałowego, stanowi podsumowanie wsparcia udzielonego w latach 2007–2013 oraz przedstawia zakres i wysokość dofinansowania w nowej perspektywie 2014–2020.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. Warszawa: CeDeWu.
2.Cusmano, L. Koreen, M. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. OECD.
3.Innowacja w działaniu – Moda na inwestycje, E-poradnik nr 12014, PARP, www.poig.parp.gov.pl (30.04.2017).
4.Kuczowic, J., Kuczowic, K. (2013). Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym – dziś i jutro. W: K. Marcinek (red.), Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe (s. 359–374). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
5.Łuczka, T. (2012). Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685, Ekonomiczne Problemy Usług, 80, 179–188.
6.Łukasik, G., Błach, J. (2016) Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5/2 (83), 55–64. Matejun, M., Szymańska, K. (2012). Finansowania i wspomaganie firm z sektora MSP. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach (s. 207–253). Warszawa: Difin.
7.Mikołajczyk, B. (2007). Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
8.Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39, 575–592.
9.PARP (2016). Raport o stanie sektora MSP w Polsce. Warszawa.
10.Skowronek-Mielczarek, E. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
11.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
12.www.bluetax.pl (17.04.2017).
13.www.parp.gov.pl (18.04.2017).
14.Wyżnikiewicz, B. (2013). Polskie MSP na drodze ku nowoczesności. Warszawa: IBnGR.