Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia

Autorzy: Aleksandra Kolemba
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Słowa kluczowe: relacje przedsiębiorstw uwarunkowania budowania relacji uwarunkowania zewnętrze uwarunkowania wewnętrzne
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (29-43)
Klasyfikacja JEL: D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Treść artykułu dotyczy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które oddziałują na kształtowanie relacji z interesariuszami, bowiem jak wskazuje Sudolska (2011, s. 20), „w literaturze istnieje luka poznawcza w zakresie wiedzy o uwarunkowaniach funkcjonowania relacji”. Budowanie relacji wymaga poznania otoczenia i uwarunkowań mu towarzyszących, by móc wskazać, które z nich stymulują, a które hamują rozwój relacji zapewniających sukces przedsiębiorstwom. Cel – przedstawienie i analiza opinii dotycząca stymulantów i destymulantów rozwoju zasobów relacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania – na podstawie przeglądu literatury ustalono listę 25 uwarunkowań zewnętrznych i 13 uwarunkowań wewnętrznych. Materiał empiryczny, na podstawie którego dokonana została zasadnicza analiza, uzyskany został z badań ankietowych przeprowadzonych na 44 przedsiębiorstwach (33 małych i 11 średnich) zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu (w latach 2013–2015). Wynik – badanie empiryczne pozwala stwierdzić, iż na rozwój trwałych relacji w przypadku badanych przedsiębiorstw w głównej mierze wpływają czynniki endogeniczne, co jest zgodne z przesłanką szkoły zasobowej, a uwarunkowania zewnętrzne mają znikomy wpływ na proces ich rozwoju. Jednak należy mieć na uwadze, że nieliczne uwarunkowania egzogeniczne wpływają w niewielkim stopniu hamująco na rozwój relacji zapewniających sukces przedsiębiorstwom. Wartość/oryginalność – artykuł ma charakter poznawczy i stanowi podstawę do dalszych badań w zakresie oddziaływania uwarunkowań (szczególnie wewnętrznych) na budowanie relacji przedsiębiorstw z interesariuszami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bilińska-Reformat, K., Reformat, B., Matysiewicz, J. (2009). Uwarunkowania kształtowania relacji podmiotów rynkowych. W: K. Bilińska-Reformat (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (s. 85–100). Warszawa: Placet.
2.Borowiecki, R. (2010). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
3.Buchnowska, D. (2006). CRM strategia i technologia. Gdańsk: Wyd. UG.
4.Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9, 10–23.
5.Danielak, W. (2010). Czynniki kształtujące kapitał relacyjny w mikro i małym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 585, Ekonomiczne Problemy Usług, 50, 119–128.
6.Donaldson, B., O’Toole, T. (2007). Strategic Market Relationship. From Strategy to Implementation. England: John Wiley & Sons. Fasel, D.K. (2000).
7.Partnering in Action. A Guide for Building Successful Collaboration Across Organizational Boundaries. United Kingdom: Pathways.
8.Fonfara, K. (2004). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
9.Ford, D., Gadde, L.E., Hakansson, H., Snehota, I. (2009). Managing Business Relationship. England: John Wiley & Sons.
10.Gierszewska, G. (2003). Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: WSGiP.
11.Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Toruń: Wyd. UMK.
12.Halawi, L.A., Aronson, J.E., McCarthy, R.V. (2005). Resource-Based View of Knowledge Management for Competitive Advantage. The Electronic Journal of Knowledge Management, 2 (3), 75–86. http://www.iph.torun.pl/strona-31-O_NAS___IPH_PROGRAM_DZIALANIA_.html (25.05.2015).
13.Hunt, S.D., Arnett, D.B., Madhavaram, S. (2006). The Explanatory Foundations of Relationship Marketing Theory. Journal of Business & Industrial Marketing. 21/2, 72–87.
14.Kaczmarczyk, S. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.
15.Kotler, Ph. (2000). Marketing Management, Millenium Edition. Boston: Prentice-Hall Inc.
16.Kwiecień, A., Żak, K. (2013). Relacje z klientami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 11 (4/3), 263–276.
17.Matejun, M. (2008). Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji (s. 151–163). Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej. Noronha, M.T., Nicolas, F. State of Art in Instruments for Local Development SMEs and VSEs. Public report, Project: Innovation in small and very small enterprises and local development dynamics, University of Algarve, Faro, Portugal 2001. Pobrane z: http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90834281EN6. pdf (22.03.2017).
18.Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
19.Payne, A. (1996). Marketing usług. Warszawa: PWE.
20.Perenc, J., Dembińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.
21.Piasecki, B. (1998). Mała forma w teoriach ekonomicznych. W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (s. 55–73). Warszawa, Łódź: PWN.
22.Piwoni-Krzeszowska, E. (2014). Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu. Powers, T.L., Reagan, W.R. (2007). Factors Influencing Successful Buyer-seller Relationships. Journal of Business Research, 60 (12), 1234–1242.
23.Sawhney, M. (2001). Don’t Homogenize, Synchronize. W: Harvard Business Review on Customer Relationship Management. Boston: Harvard Business School Press.
24.Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalnych. Toruń: TNOiK.
25.Sudolska, A. (2011). Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Toruń: Wyd. UMK.
26.Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Toruń: TNOiK.
27.Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
28.Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Wojtczak, H. (2008). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. Zakrzewska-Bielawska A. (2014). Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27, 9–29.