Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów

Autorzy: Piotr Figura
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Słowa kluczowe: struktura majątkowa wielkość przedsiębiorstwa wstępna analiza bilansu
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (11-28)
Klasyfikacja JEL: G30 G32 G39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie zróżnicowania struktury aktywów pomiędzy małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem czynnika specyfiki branżowej prowadzonej działalności gospodarczej. Metodologia badania – w przeprowadzonych badaniach wykorzystano w głównej mierze narzędzia analizy strukturalnej, statystyki opisowej oraz nieparametrycznego wnioskowania statystycznego. Wynik – wskaźniki struktury aktywów kształtują się w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na statystycznie istotnie różniących się od siebie poziomach. Kluczowymi składnikami aktywów polskich przedsiębiorstw są: rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ich udział w strukturze aktywów jest silnie uzależniony od specyfiki oraz skali prowadzonej działalności. Małe przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu od większych jednostek gospodarczych wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej rzeczowe aktywa trwałe oraz utrzymują na niższym poziomie swoje zapasy. Z kolei większy odsetek ich aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności krótkoterminowe. Oryginalność/wartość – przedstawione w treści artykułu rozkłady wartości wskaźników struktury aktywów mogą stanowić bazę odniesienia podczas przeprowadzenia analizy strukturalnej aktywów i tym samym przyczynić się do ułatwienia wykonywania wstępnej analizy bilansu polskich przedsiębiorstw. Wyniki niniejszych badań mogą także znaleźć zastosowanie podczas formułowania polityki produktowej banków komercyjnych czy też firm ubezpieczeniowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barowicz, M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. Kraków, Legionowo: edu-Libri. Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
2.Bednarski, L. (red.) (2003). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
3.Bera, A., Prędkiewicz, K. (2015). Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 363–374.
4.Bławat, F., Drajska, E., Figura, P., Prusak, B. (2016). Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
5.Figura, P. (2016). Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 271–284. Jaruga, A., Kopczyńska, L. (2001). Rachunkowość i podatki. W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (s. 351–416). Warszawa, Łódź: PWN.
6.Łuczka, T. (2015). Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 86–97.
7.Małkowska, D. (2016). Rachunkowość od podstaw. Gdańsk: ODDK. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dz.U. nr 251, poz. 1885. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
8.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6.05.2003 dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.05.2003).