Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Znaczenie źródeł finansowania dla skali działalności przedsiębiorstw społecznych)

Autorzy: Paweł Mikołajczak
Katedra Pieniądza i Bankowości
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa społeczne NGOs ekonomizacja źródła finansowania
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: M14 L31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ciągu ostatnich kilku dekad w sektorze organizacji pozarządowych można zaobserwować istotne zmiany. Polegają one na adaptacji przez nie przedsiębiorczych zachowań, u której podstawy leży między innymi zapewnienie NGOs stabilności finansowej oraz możliwości sprawniejszej realizacji misji społecznej. Proces ten określa się najczęściej mianem ekonomizacji organizacji non-profit i wzbudza on wiele kontrowersji wśród licznych badaczy. Stał się zarazem impulsem dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów realizujących działalność gospodarczą nie dla maksymalizacji zysku, lecz w celu wypełniania zadań w sferze społecznej. Ich realizacja oprócz działalności zarobkowej wymaga wielu różnych źródeł wsparcia, które warunkują skalę ich oddziaływania społecznego. Cel – celem artykułu jest analiza porównawcza wpływu poszczególnych źródeł finansowych na skalę działalności NGOs prowadzących działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorstw społecznych) oraz nieprowadzących takiej aktywności. Metodologia badania – do osiągnięcia tak postawionego celu posłużono się analizą ANOVA oraz rangowania. Skorzystano również z metod realizujących zadania regresyjne, w tym: regresji krokowej, drzew interakcyjnych (C&RT), wzmacnianych drzew, MARSplines oraz sieci neuronowych. Wynik – skala działalności przedsiębiorstw społecznych (NGOs prowadzących komercyjną sprzedaż produktów i usług) jest statystycznie istotnie wyższa niż niezarobkujących. Przedsiębiorstwa społeczne wykazują także większe zaangażowanie w wykorzystaniu źródeł prywatnych. Głównym źródłem przychodów determinujących skalę działalności NGOs zarobkujących i niezarobkujących są fundusze europejskie. 144 Paweł Mikołajczak Oryginalność/wartość – artykuł może stanowić istotny wkład w międzynarodową dyskusję poświęconą efektom ekonomizacji organizacji non-profit rozumianej jako komercyjna sprzedaż produktów i usług. Uwidacznia się bowiem niewielka liczba opracowań opartych na badaniach empirycznych, ukazujących rzeczywisty wpływ źródeł przychodów na skalę działalności przedsiębiorstw społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brandstetter, L., Lehner, O. M. (2014). Impact Investment Portfolios: Including Social Risks and Returns. Oxford, UK: ACRN, Oxford Publishing House.
2.Çalışkan, K., Callon, M. (2009). Economization, part 1: Shifting Attention from the Economy towards Processes of Economization. Economy and Society, 38 (3), 369–398.
3.Carmin, J. (2010). NGO Capacity and Environmental Governance in Central and Eastern Europe. Acta Politica, 45 (1–2), 183–202.
4.Carroll, D.A., Stater, K.J. (2009). Revenue Diversification in Nonprofit Organizations: Does it Lead to Financial Stability? Journal of Public Administration Research and Theory, 19 (4), 947–966.
5.Chang, C.F., Tuckman, H.P. (1994). Revenue Diversification among Nonprofits. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 5 (3), 273–290.
6.Dart, R. (2004a). Being “Business-like” in a Nonprofit Organization: A Grounded and Inductive Typology. Non- -profit and Voluntary Sector Quarterly, 33, 290–310.
7.Dart, R. (2004b). The Legitimacy of Social Enterprise. Nonprofit Management & Leadership, 14, 411–424. Dees, J.G. (1998). Enterprising Nonprofits. Harvard Business Review, 76, 54–69.
8.Edwards, M., Hulme, D. (1996). Too Close For Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations, World Development, 24 (6), 961–973.
9.Eikenberry, A.M., Kluver, J.D. (2004). The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk? Public Administration Review, 64 (2), 132–140.
10.Enjolras, B. (2002). The Commercialization of Voluntary Sport Organizations in Norway. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31 (3), 352–376.
11.Froelich, K.A. (1999). Diversification of Revenue Strategies: Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28 (3), 246–268.
12.Geobey, S., Weber, O. (2013). Lessons in Operationalizing Social Finance: The Case of Vancouver City Savings Credit Union. Journal of Sustainable Finance & Investment, 3 (2), 124–137.
13.Keating, E., Fischer, M., Gordon, T., Greenlee, J. (2005). Assessing Financial Vulnerability in the Nonprofit Sector. Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University Working Paper.
14.Kerlin, J.A., Pollak, T. (2006). Nonprofit Commercial Revenue: A Replacement for Declining Government Grants and Private Contributions? Paper presented at the Third Annual, United Kingdom.
15.Kilby, P. (2006). Accountability for Empowerment: Dilemmas Facing Non-governmental Organizations. World Development, 34 (6), 951–963.
16.King, S. (2006). Pink Ribbons, Inc.: Breast Cancer and the Politics of Philanthropy. London: Minneapolis University of Minnesota Press, Kingdom Social Enterprise Research Conference.
17.Maier, F., Meyer, M., Steinbereithner, M. (2016). Nonprofit Organizations Becoming Business-Like a Systematic Review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45 (1), 64–86.
18.Martens, K. (2002). Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13 (3), 271–285.
19.Mikołajczak, P., Czternasty, W. (2015a). Social Enterprises versus Globalisation. Intercathedra, 31 (2), 43–52.
20.Mikołajczak, P., Czternasty, W. (2015b). Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 420–432.
21.O’Donohoe, N., Leijonhufvud, C., Saltuk, Y., Bugg-Levine, A., Brandenburg, M. (2010). Impact Investments: An Emerging Asset Class. London: Morgan Global Research.
22.Salamon, L.M. (1987). Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-party Government: The Theory of Government-nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Journal of Voluntary Action & Research, 16, 29–49.
23.Salamon, L.M. (1995). Partners in Public Service: Government -nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Baltimore: JHU Press.
24.Salamon, L.M., Hems, L.C., Chinnock, K. (2000). The Non-profit Sector: For What and for Whom? Working Papers of the The Johns Hopkins Comparative Non-profit Sector Project, 37.
25.Simpson, M., Cheney, G. (2007). Marketization, Participation, and Communication within New Zealand Retirement Villages: A Critical-rhetorical and Discursive Analysis. Discourse & Communication, 1, 191–222.
26.Weber, O. (2012). Social Finance and Impact Investing. Retrived from: http://ssrn.com/abstract=2160403 (20.03.2017).