Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Wojciech Kozłowski
Słowa kluczowe: Unia Europejska MSP innowacje dotacje
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – wykazanie na przykładzie działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zasadności stosowania programów dotacyjnych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania – krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza przypadku oraz wstępna analiza wskaźnikowa. Wynik – większość projektów jest nieaktywna już po 4 latach od zakończenia dofinansowania; większość aktywnych projektów otrzymała zbyt wysokie dotacje w stosunku do uzyskanych efektów. Oryginalność – jedna z nielicznych analiz efektywności wykorzystania środków dotacyjnych wykraczająca poza badanie stopnia wykorzystania środków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
2.Gmurczyk, J. (2014). Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje. Pobrane z: http://www. instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza_Innowacyjność_27-02.pdf (31.03.2017).
3.Kozłowski, W. (2016). Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 313–323.
4.Madyda, A., Dudzik-Lewicka, I. (2014). Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, I, 133–140.
5.Pavitt, K. (2006). Innovatoin Processes. W: J. Fagerberg, D. C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation (s. 86–114). Oxford: Oxford Univeristy Press. POIG (2007).
6.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
7.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.