Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP

Autorzy: Grażyna Voss
Uniwersytet Technologicznoo-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: Jednolity Plik Kontrolny cyfryzacja informacja podatkowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: M41 M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) stanowi nowe rozwiązanie w praktyce gospodarczej i wprowadza wiele zmian w zakresie dokumentowania i przekazywania informacji podatkowych. Elektroniczne przekazywanie danych w ściśle określonej formie zapisu cyfrowego wymagało od podmiotów gospodarczych dostosowania programów finansowo-księgowych i przygotowania pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie JPK. Cel – zaprezentowanie wymogów prawnych i przyjętych rozwiązań organizacyjnych wraz z uwzględnieniem niezbędnych nakładów finansowych poniesionych na zakup i aktualizację oprogramowania, związanych z przygotowaniem i przesyłaniem JPK. Metodologia badania – to przede wszystkim badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników podmiotów gospodarczych zobowiązanych do sporządzania JPK oraz analiza regulacji prawnych wprowadzających obowiązek składania informacji podatkowych w ramach JPK. Obowiązek przekazywania JPK został rozłożony w czasie, co umożliwia małym i mikro podmiotom odpowiednie przygotowanie do zmian wynikających z regulacji prawnych, jednak pomimo przesunięcia w czasie wdrożenia nowych rozwiązań firmy muszą ponieść dodatkowe nakłady finansowe na aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników. Wdrożenie JPK zdaniem badanych niewątpliwie wpłynie na wzmożoną kontrolę podatkową, w tym szczególnie kontrolę krzyżową. Oryginalność/wartość – prezentowane wyniki badań mają charakter pilotażowy i dotyczą nowych rozwiązań, których wdrożenie rozpoczęło się w lipcu 2016 roku, a zakończy w styczniu 2018 roku i do tej pory nie było przedmiotem badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://softhis.com/uploads/products/Ebook%20Przewodnik%20dla%20Przedsiebiorcow%20JPK%201.0.pdf (18.08.2017).
2.http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/jednolity-plik-kontrolny/ (19.08.2017).
3.Jabłoński, W., Bartkiewicz, W. (2006). Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów. Bydgoszcz: Wyd. KPSW.
4.Jabłoński, A., Kawczyńska, M., Pietrzak, Ż., Wnuk-Pel, T. (2016). Oczekiwany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji – studium przypadku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 89 (145), 55–75.
5.Karmańska, A. (2017). Paradygmaty, zmierzch homo economicus, rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Spojrzenie holistyczne. W: Z. Luty (red.), Rachunkowość dokonania i przyszłość (s. 70–91). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6.Karmańska, A., Tekst wersji skróconej Wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej rachunkowości w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych. Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Warszawa: SGH w Warszawie.
7.Oleśniewicz, J. (2016). JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej. Rachunkowość, 8, 7–11.
8.Świderska, G.K. (2012). Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 615. Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613.
10.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2017, poz. 1221.
11.Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne. Dz.U. 2016, poz. 352.
12.Ustawa z 10.09.2015 o zmianie ustaw Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1649.
13.Voss, G. (2016a). Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
14.Voss, G. (2016b). Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Ryki Finansowe, Ubezpieczenia, 5, 151–161.
15.Voss, G., Prewysz-Kwinto, P. (2013). Zintegrowane systemy ewidencyjne. W: Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
16.Wielogórska-Leszczyńska, J. (2013). Rachunkowość jako samodzielna dyscyplina naukowa wśród nauk społecznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 130.