Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: nauka rachunkowości paradygmat podatek
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (67-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wskazanie na istotę kategorii podatku w nauce rachunkowości. Metodologia – Wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu z zakresu teorii ekonomii, podatku i teorii rachunkowości. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatku w nauce rachunkowości, której praktyczny wymiar powoduje współistnienie z kategorią podatku. Oryginalność/wartość – Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie istoty kategorii podatku w nauce rachunkowości w aspekcie zmian paradygmatu tej kategorii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgótka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podat- kowa. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: LexisNexis.
2.Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu de nicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Wrocław: O cyna Wydawnicza Unimex.
3.Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
4.Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
5.Flejterski, S. (2002). Eklektyczny paradygmat współczesnych nansów. Wnioski i rekomendacje dla nauki i praktyki. W: K. Znaniecki (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
7.W. Gabrusewicz, Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
8.Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
9.Gmytrasiewicz, M. Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN. Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi. Warszawa: C.H. Beck. Gomułowicz, A., Małecki, J. (204). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
10.Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
11.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
12.Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
13.Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Kulicki, J. (2012). Dowody w postępowaniu podatkowym. Analizy BAS, 6 (73).
15.Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
16.Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu. Katowice.
17.Świderska, G.K., Więcław, W. (2009). Sprawozdanie nansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
18.Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.