Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości

Autorzy: Iwona Majchrzak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: rachunkowość finansowa rachunkowość projektów rachunkowość zarządcza system rachunkowości
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (145-155)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie istoty i zakresu rachunkowości projektów oraz jej miejsca w systemie rachunkowości. Metodologia badań – Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł i krytyki literatury oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik – Rachunkowość to system, w ramach którego można wyodrębnić podsystem rachunkowości nansowej i rachunkowości zarządczej. Wszystkie inne rodzaje rachunkowości, jak rachunkowość podatkowa, rachunkowość środowiskowa czy rachunkowość projektów są tylko i wyłącznie przymiotnikami określającymi zakres zainteresowania określonym zbiorem informacji. Tym samym uzyskanie właściwych informacji wymaga odpowiedniego rozbudowania rachunkowości nansowej oraz wykorzystania instrumentarium rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość – Przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu rachunkowości projektów oraz jej specyfiki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie nansami. Planowanie i kontrola. Warszawa: C.H. Beck.
2.Burzym, E. (1990). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 16. Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Kiziukiewicz, T. (red.) (2001). Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych. Część I. Wrocław: Ekspert.
4.Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2007). Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa: C.H. Beck. Majchrzak, I. (2011). Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41.
5.Miedziński, B. (2012). Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Nowak, E. (red.) (2008). Strategiczna rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
6.Paszula, M. (2010). Rachunkowość jest jedna – problem do dyskusji. W: B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji nansowej w teorii i praktyce. Kraków.
7.Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Różańska, E. (2012). Rachunkowość w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Praca doktorska, maszynopis. Sojak, S. (2011) Rachunkowość przymiotnikowa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118).
9.Zuchewicz, J. (2015). Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388.