Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Renesans koncepcji budżetowania od zera

Autorzy: Marcin Kowalewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: budżetowanie w przedsiębiorstwie koncepcja budżetowania od zera
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (447-455)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest krytyczna analiza koncepcji budżetowania od zera, która ponownie po ponad czterdziestu latach od jej powstania przeżywa swój renesans. W artykule zostanie zaprezentowana krytyka tradycyjnego podejścia do budżetowania, historia budżetowania od zera wraz z jego podstawowymi założeniami, a także nowe podejście do tej koncepcji, które może na stałe wkomponować się w systemy zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik – Budżetowanie od zera jest ciekawą alternatywą wobec tradycyjnego krytykowanego budżetowania przyrostowego. Metoda budżetowania od zera oznacza traktowanie każdego cyklu budżetowania jako autonomicznego, bez wspierania się danymi historycznymi. Jednym z najważniejszych powodów jej ponownej popularności jest ukierunkowanie na istotną redukcję kosztów i ciągłe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Budżetowania od zera nie traktuje się wyłącznie jako jednorazowego procesu ukierunkowanego na redukcję kosztów, ale jako istotnego, koherentnego elementu systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który wymusza zmianę ról i kryteriów podejmowania decyzji, wprowadza odpowiedzialność, skuteczny nadzór i efektywne działania. Oryginalność/wartość – Budżetowanie od zera to kolejna koncepcja zmieniająca podejście do planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie, która wyraźnie wpisuje się w naukową dyskusję na temat zmian i kierunków rozwoju współczesnego budżetowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anthony, R.N., Hawkins, D.F., Merchant, K.A. (2011). Accounting Text and Cases. Thirteenth Edition. McGraw-Hill International Edition.
2.Bacon, J., Rogers, C., Chahal, M. (2016). Trends for 2017: Zero-based Budgeting & Influencers 2.0. Pobrano z: https://www.marketingweek.com/2016/12/08/trends-2017-zero-based-budgeting-influencers-tv (17.03.2017).
3.Fitzpartick, M., Hawke, K. (2015). The Return of Zero-base Budgeting. McKinsey & Company. Pobrano z: http:// www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-return-of-zero-base-budgeting (7.03.2017).
4.Hansen, S.C. (2011), A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting and Beyond Budgeting. European Accounting Review, 20 (2), 289–319.
5.Heinrich, J., Garton, E., Martin, B. (2016). Betting on Zero-Based Budgeting’s Trifecta. Bain & Company.
6.Kowalewski, M. (2013), Ewolucja czy rewolucja we współczesnym budżetowaniu. Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie. W: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Kowalewski, M. (2014). Koncepcja better budgeting jako alternatywa wobec tradycyjnego budżetowania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 43–51.
8.Mahler, D. (2016). Zero-Based Budgeting Is Not a Wonder Diet for Companies. Harvard Business Review, June.
9.McNally, S.J. (2016). Zero-Based Budgeting: Building for Success Again, and Again, and Again.
10.Neely, A., Bourne, M., Adams, Ch. (2003). Better Budgeting or Beyond Budgeting? Measuring Business Excellence, 7 (3), 22–28.
11.Nowak, E. (2010). Podstawy budżetowania w przedsiębiorstwie. W: E. Nowak (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
12.Pyhrr, P. (1973). Zero-Base Budgeting A Practical Management Tool for Evaluating Expenses.
13.John Wiley & Sons. Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki rozwoju metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Szychta, A. (1999). Zasady i metody budżetowania. W: A.A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.