Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości

Autorzy: Lucyna Poniatowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: jednostki duże regulacje prawne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (365-373)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie i ocena zakresu i kierunku zmian w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w polskim prawie bilansowym. Metodologia badania – Analiza regulacji rachunkowości i literatury przedmiotu, metody porównań i wnioskowania. Wynik – W artykule przedstawiono zmiany w obszarze sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w regulacjach polskiego prawa bilansowego. Oryginalność/wartość – Zmiany regulacji rachunkowości dotyczące jednostek dużych i grup kapitałowych należy oceniać pozytywnie, gdyż stwarzają one warunki do podniesienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
2.Janowicz, M. (2015). Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian w polskim prawie bilan- sowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 513–522.
3.Mućko, P. (2016). Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 481–491.
4.Poniatowska, L. (2015). Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 314–321.
5.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.