Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-44
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Umiejscowienie controllingu oraz zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Autorzy: Mirosław Kowalewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: controlling ośrodek odpowiedzialności za koszty
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (457-468)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem badań było określenie sposobu umiejscowienia controllingu w strukturze organizacyjnej oraz ukazanie zasad wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Metodologia badania – Analiza literatury oraz studium przypadku. Wynik – Stwierdzono, że umiejscowienie controllingu w MPEC ma charakteru liniowy. W spółce wyodrębniono 17 ośrodków odpowiedzialności za koszty, stosując przy tym kryterium organizacyjne i procesowe. Ośrodki odpowiedzialności za koszty zostały podzielone na 3 grupy, z uwagi na kryterium w postaci rodzaju ponoszonych kosztów. Szczególną uwagę poświęca się grupie ośrodków, które generują największe koszty obciążające działalność podstawową (wytwarzanie i przesył ciepła) i mają najwyższy udział w kosztach funkcjonowania spółki. Oryginalność/wartość – W artykule ukazano zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty w przedsiębiorstwie ciepłowniczym w powiązaniu z systemem zapewnienia jakości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawski, R. (2011). Umiejscowienie controllingu w przedsiębiorstwie. Ludzie, Zarządzanie, Gospodarka, 2, 107–117.
2.Błoch, H. (2009). Centra zysku i centra kosztów w strukturze decyzyjnej przedsiębiorstwa. Pobrano z: http:// www.szkolacontrollingu.com/strefa-wiedzy/ze-swiata-controllingu/142-centra-zysku-i-centra-kosztow-w- -strukturze-decyzyjnej-przedsiebiorstwa (10.01.2017).
3.Chalastra, M. (2014). Identy kacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 12 (2), 173–188.
4.Czubakowska, K. (2000). Controlling jako instrument zarządzania. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości GOFIN, 14, 2–51.
5.Foremna-Pilarska, M. (2013). Centra kosztów – organizacja struktury i procesów w controllingu. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 17, 119–131.
6.Nesterak, J. (2002). Controller w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Tom I. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
7.Nowak, E. (2002). Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 965, 39–47.
8.Nowak, M. (2010). Budżetowanie jako instrument zarządzania. W: B. Nita, E. Nowak (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie: organizacja, procedury, zastosowanie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
9.Ossowski, M. (2013). Idea ośrodków odpowiedzialności a społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 297, 243–253.
10.Owidia-Surmacz, A., Brojak-Trzaskowska, M., Porada-Rochoń, M., Lubomska-Kalisz, J. (2010). Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
11.Piosik, A. (2006). Zasady rachunkowości zarządczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Sobańska, I. (2009). Systemy rachunku kosztów i wyników. W: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: C.H. Beck.