Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-56
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych

Autorzy: Magdalena Barańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: budżet budżet domowy studia podyplomowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (589-601)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z rachunkowością, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie miało na celu próbę odp wiedzi na pytanie, w jakim stopniu cena studiów ogranicza zasoby pieniężne słuchacza i decyduje o wyborze kierunku studiów. Metodologia badania – Aby osiągnąć wyznaczony cel, posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Wynik – W artykule wykazano, że wysokość środków nansowych, którymi dysponuje słuchacz, i cena za stu- dia podyplomowe nie zawsze mają wpływ na wybór kierunku studiów. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badanie miało za zadanie wskazanie zależności między wyborem studiów a kosztami związanymi z dojazdem, wysokością opłaty za studia oraz innymi kosztami ponoszonymi w związku z uczestnictwem w studiach podyplomowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańska, M. (2016). Wpływ znajomości regulaminu na zarządzanie studiami podyplomowymi prowadzonymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 300, 7–18.
2.Brookson, S. (2000). Managing Budgets. London: DK Publishing.
3.Czubakowska, K. (2004). Budżetowanie w controllingu. Gdańsk: ODDK.
4.Drury, C. (1995). Rachunek kosztów. Warszawa: PWN.
5.Jaruga, A.A., Nowak, W.A., Szychta, A. (1999). Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Absolwent.
6.Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Difin.
7.Kemp, S., Dunbar, E. (2003). Budgeting for Managers. New York: McGraw Hill.
8.Kowalak, R. (2013). Budżetowanie w zakładzie gospodarowania odpadami. W: A. Dura (red.), Budżetowanie – dziś i jutro. Kraków: Wydawnictwo AGH.
9.Nita, B., Nowak, E. (red.) (2007). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
10.Nowak, E. (red.) (2002). Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Gdańsk: ODDK.
11.Surmacz, A.O., Brojak-Trzaskowska, M., Porada-Rochoń, M., Lubomska-Kalisz, J. (2010). Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
12.Świderska, G. (red.) (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Poltext.
13.Weetman, P. (1999). Financial and Management Accounting. Harlow: Prentice Hall.