Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe

Autorzy: Elżbieta Jędruczyk
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Kupraszewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kupraszewicz
Słowa kluczowe: dokumentowanie kosztów dowody księgowe koszty uzyskania przychodów
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (77-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie relacji między uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokumentacji operacji gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego i bilan- sowego oraz krytyczna analiza interpretacji indywidualnych w tym zakresie. Metodologia badania – Przeprowadzono analizę porównawczą aktów prawnych, analizę interpretacji indywi- dualnych oraz orzecznictwa, wykorzystano metodę indukcji i dedukcji oraz case study. Wynik – Analiza interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa wskazuje, że w pewnych przypadkach przepi- sy ustawy o rachunkowości mogą kształtować sytuację podatkową przedsiębiorstwa. Mimo tego autorki stoją na stanowisku, że ustawa o rachunkowości nie stanowi aktu prawa podatkowego, a zatem nie powinna być przedmiotem interpretacji Ministra Finansów. Oryginalność/wartość – W artykule wykazano, że Minister Finansów w swych interpretacjach wychodzi poza upoważnienie ustawowe. Wskazano ponadto konsekwencje uregulowań dotyczących rachunkowości jednostki dla sfery dokumentacji podatkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bucior, G. (2012). Rachunkowość w akademickim kształceniu prawników. W: D. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2.Czubakowska, K. (2003). Wymagania ustawowe dotyczące dowodów księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 23, 37–50.
3.Czy koszt niewłaściwie udokumentowany może być kosztem podatkowym? Pobrano z: http://www.go n.pl/ podatki/17,1,61,152781,czy-koszt-niewlasciwie-udokumentowany-moze-byc-kosztem.html (17.03.2017).
4.Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 21 października 2011 r., nr ITPB1/415-778/11/HD.
5.Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 28 marca 2014 r., nr IPTPB1/415-773/13-5/KSU.
6.Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 września 2011 r., nr IBPBI/2/423-695/11/CzP.
7.Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 czerwca 2011 r., nr ILPB3/423-149/11-2/MM.
8.Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 stycznia 2012 r., nr ILPB3/423-508/11-2/MM.
9.Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Ożóg, I. (1993). Podatek dochodowy od osób prawnych w 1993 roku. Warszawa: Di n. Pobrano z: https://w.biblio- tece.pl/2251494/Podatek+dochodowy+od+os%C3%B3b+prawnych+w+1993+roku (4.19.2017).
10.Wencel, A. (2012). Dochód a wynik nansowy brutto w warunkach autonomii prawa bilansowego i podatkowego w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 263, 239–264. DOI:11089/2705.
11.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób zycznych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.
12.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1888 z późn. zm.
13.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. T.j. Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.
15.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. T.j. Dz.U. 2016, poz. 710 z późn. zm.
16.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2009 r. Sygn. akt II FSK 242/08.