Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości

Autorzy: Olga Szołno
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

Adam Bujak
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: efektywność pomiar efektywności system informacyjny rachunkowości wskaźniki efektywności
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (31-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zdefiniowanie pojęcia efektywność, wskazanie problemów, jakie wiążą się z określaniem efektywności w odniesieniu do sposobu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości oraz zaproponowanie metod jej pomiaru. Metodologia badania – Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, w tym aktów prawnych, zastosowano również metodę dedukcji. Wynik – Zdefiniowano pojęcie efektywności, a także zaproponowano wskaźniki, które mogą zostać wykorzy- stane w praktyce gospodarczej do pomiaru efektywności systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwach. Oryginalność/wartość – Za pomocą odpowiednio dobranych i obliczonych wskaźników kadra kierownicza przedsiębiorstw uzyskuje użyteczne informacje, które mogą być wykorzystane w procesie decyzyjnym do udoskonalenia funkcjonowania systemu rachunkowości, w tym redukcji kosztów, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ogólnym poziomie efektywności mierzonym w skali całego przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bomber, Z., Telep, J. (red.) (2004). Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo WSE w Warszawie.
2.Feltham, G.A. (1968). The Value of Information. The Accounting Review, October.
3.Gabrusewicz, W., Kamela-Sowińska, A., Poetschke, H. (2002). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE. Gladen, W. (2011). Performance Measurement. Controlling mit Kennzahnlen. Wiesbaden: Gabler Verlag. Ilczuk, J., Jerczyńska, M., 1979, Efektywność systemów informatycznych zarządzania, Warszawa, PWE.Jaruga, A., Idzikowska, G., Ignatowski, R. (1995). Rachunkowość nansowa. Łódź: Towarzystwo Gospodarcze RaFiB.
4.Jerzemowska, M. (red.) (2013). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
5.Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Nowak, E. (2016). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
7.Perenc, J. (1997). Leksykon biznesu. Warszawa: Akademia Ekonomiczna Placet.
8.Pszczołowski, T. (1976). Zasady sprawnego zarządzania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
9.Rudkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 11 (1, cz. 4).
10.Sierpińska, A. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji nansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora. Sierpińska, M., Jachna, T. (1999). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Skoczylas, W., Waśniewski, P. (2016). Teoretyczne podstawy pomiaru dokonań. W: A. Niemiec (red.), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Warszawa: CeDeWu.
12.Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
13.Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: O cyna Wydawnicza SGH.
14.Szymczak, M. (red.) (1992). Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: PWN.
15.The Evaluation of Socio-Economic Programmes (2003). London: Tavistock Institute.
16.Turyna, J. (1997). System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
17.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.