Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-52
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Marzena Remlein
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: społecznie odpowiedzialne inwestowanie SRI strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (541-551)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz ocena polskiego rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Metoda badania – Studia literaturowe oraz analiza aktów prawnych, metoda indukcji oraz metody analizy danych empirycznych. Wynik – W Polsce rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji jest w początkowej fazie rozwoju, jednak analiza danych dotyczących społecznie odpowiedzialnych inwestycji wskazuje na jego wzrost. Oryginalność/wartość – Koncepcja społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest stosunkowa nowa, rzadko prezentowana w polskiej literaturze naukowej. Dokonano oceny polskiego rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji na podstawie aktualnych danych empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
2.Domini, A., Kinder, P. (1984). Ethical Investment. New York: Addison-Wesley.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji nie nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz. Urz. UE L 330/1.
4.Dziawgo, L. (2010), Zielony rynek. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
5.European SRI Study 2010 (2010). Eurosif.
6.European SRI Study 2012 (2012). Eurosif.
7.European SRI Study 2014 (2014). Eurosif.
8.European SRI Study 2016 (2016). Eurosif.
9.International Finance Corporation. Pobrano z: www.ifc.org (12.02.2017).
10.Janik, B. (2014., Inwestycje nansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Difin.
11.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
12.Kubińska, E. (2014). Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XLVIII (3), 179–188.
13.Lulewicz-Sas, A. (2014). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Economics and Management, 1, 142–157.
14.Mansley, M. (2000). Socially Responsible Investment: A Guide for Pension Funds and Institutional Investors. Sudbury, UK: Monitor Press.
15.Munoz-Torres, M.J., Fernandez-Izquierdo, M. A., Balaguer-Franch, M.R. (2004). The Social Responsibility Performance of Ethical and Solidarity Funds: An Approach to the Case of Spain. Business Ethics, 13, 200– 218.
16.Remlein, M. (2015). Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (1), 149–166.
17.RESPECT Index. Pobrano z: www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (16.02.2017).
18.Rogowski, W., Ulianiuk, A. (2012). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) – próba charakterystyki. Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 114, 64–81.
19.Sandberg, J., Juravle, C., Hedesstrom, T. M., Hamilton, I. (2009). The Heterogeneity of Socially Responsible Investment. Journal of Business Ethics, 87, 519–533.
20.Sparkes, R. (2002). Socially Responsible Investment: A Global Revolution. Chichester: John Wiley & Sons.
21.Urban, D. (2011). Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 261, 495–507.
22.Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
23.Wolska, M., Czerwonka, M. (2013). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 126, 9–22.