Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?

Autorzy: Olga Grzybek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: definicja ujemnej wartości firmy okazyjne nabycie połączenia jednostek
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (41-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja rozważań na temat treści ekonomicznej nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów netto nad cenę ich nabycia. Metoda badania – Studia literatury przedmiotu oraz analiza aktów prawa rachunkowości. Wynik – Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto ponad cenę ich nabycia w swej istocie może stanowić zysk na okazyjnym nabyciu lub ujemną wartość firmy, rozumianą jako wypływ przyszłych korzyści ekonomicznych niemożliwych do odrębnego ujęcia na moment rozliczenia transakcji połączenia. Wierne odzwierciedlenie w rachunkowości efektów transakcji połączenia wymaga analizy okoliczności dokonania transakcji i oceny, która ze wskazanych kategorii spowodowała wystąpienie omawianej nadwyżki. Przepisy prawa rachunkowości nie dopuszczają jednak możliwości wyboru w tym zakresie. Wartość – Podjęto próbę sformułowania de nicji ujemnej wartości rmy jako kategorii przeciwstawnej do wartości rmy oraz wskazano na zniekształcanie sprawozdań nansowych przez sztywne rozwiązania prawne, niekoniecznie odzwierciedlające skutki ekonomiczne transakcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carvahlo, C., Rodrigues, A.M., Ferreira, C. (2016). The Recognition of Goodwill and Other Intangible Assets in Business Combinations – The Portuguese Case. Australian Accounting Review, 76 (26), 4–20.
2.Comiskey, E.E., Clark, J.E., Mulford, Ch.W. (2010). Is Negative Goodwill Valued by Investors? Accounting Ho- rizons, 24 (3), 333–353.
3.Comiskey, E.E., Mulford, Ch.W. (2011). Changes in Accounting for Negative Goodwill: New Insight into Bargain Purchase Transactions. Why sell for Less Than Fair Value? Atlanta: Georgia Tech Financial Analysis Lab. De Moville, W., Petrie, A.G. (1989). Accounting for a Bargain Purchase in a Business Combination. Accounting Horizons, September, 38–43.
4.Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
5.Dotkuś, W. (2014). Rachunkowość jako dyscyplina naukowa oraz jej służebna rola, jaką pełni w życiu gospodarczym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 73–81.
6.FASB. Pobrano z: http://www.fasb.org/summary/stsum157.shtml (11.02.2017).
7.Gorynia, M. (2007). Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. W: Studia nad transformacją i internacjonalizacją polskiej gospodarki. Warszawa: Difin.
8.Janowicz, M. (2013). Prawne połączenia spółek publicznych w 2011 roku w ich sprawozdaniach finansowych – wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubez- pieczenia, 61 (1), 57–70.Ketz, J.E. (2005). Negative Goodwill: An M&A „Fix” That Doesn’t Work. The Journal of Corporate Accounting and Finance, 16 (2), 47–50.
9.Low, J., Kalafut, P.C. (2004). Niematerialna wartość rmy. Kraków: O cyna Ekonomiczna.
10.Maruszewska, E.W. (2014). Potrzeba harmonizacji regulacji polskiej Ustawy o rachunkowości ze standardami międzynarodowymi w zakresie ujemnej wartości rmy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 190.
11.MSSF 3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek gospodarczych. Rak, J., Turyna, J. (2015). Wartości niematerialne i prawne – wartość firmy. W: M. Postuła, J. Turyna (red.),
12.Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzenie nansami a efektywność ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rațiu, R.V., Tiron Tudor, A. (2013). The Classi cation of Goodwill – An Essential Accounting Analysis. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, 2.
13.Strojek-Filus, M. (2013). Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identy kacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
14.Zyla, M.L. Valuation Issues in Financial Reporting: FAS 141&142 and Beyond! Pobrano z: http://www.acuitasinc.com/articles/mlz_val_FAS_beyond. html (11.02.2017).