Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-50
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań

Autorzy: Joanna Nucińska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy finansowanie oświaty rachunek kosztów działań
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (519-529)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Opracowanie sposobu kalkulacji kosztów realizacji oświatowych zadań samorządów z wykorzystaniem jednoetapowego modelu rachunku kosztów działań (OS ABC) J. Mielcarka. Metodologia badania – Studia literatury przedmiotu z zakresu rachunku kosztów działań, analiza aktów prawnych regulujących działalność jednostek systemu oświaty, analiza i dostosowanie założeń teoretycznych modelu OS ABC do specyfiki oświatowych jednostek budżetowych. Wynik – Założenia teoretyczne i zakres danych niezbędnych do kalkulacji kosztów zadań samorządowych jednostek oświatowych i oszacowania poziomu efektywnego wykorzystania zdolności produkcyjnej zasobów w modelu oświatowym OS ABC. Oryginalność/wartość – Powiązanie kalkulacji kosztów zadań oświatowych j.s.t. z analizą efektywności wykorzystania zasobów szkolnych, finansowanych ze środków publicznych. Artykuł powstał w ramach cyklu publikacji pt. „Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
2.Kaplan, R.S., Cooper, R. (2002). Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
3.Kożuch, A.J. (2012). Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Lubińska, T. (red.) (2009). Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
5.Maślankowski, K. (2011). Rekonstrukcja podstaw teoretycznych rachunku kosztów działań. Studium metodologiczne. Toruń: TNOiK – „Dom Organizatora”.
6.Mielcarek, J. (2005). Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów – koncepcji ABC i ABM. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
7.Mielcarek, J. (2007). Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC. Poznań: Wydawnictwo Target.
8.Nucińska, J. (2013). Rachunek kosztów działań jako narzędzie wspierające planowanie i realizację budżetu j.s.t. w układzie zadaniowym. W: M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania finansowe i organizacyjne (s. 171–189). Lublin: Wydawnictwo KUL.
9.Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.03.2010 w sprawie szczegółowej klasy kacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dz.U. 2010 nr 38, poz. 207 z późn. zm.
10.Skrzypek, E. (2011). Nowe zarządzanie publiczne – budżet zadaniowy. W: A. Siedlecka (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową (s. 9–18). Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.
11.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
12.Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19 z późn. zm.
13.Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dz.U. 1994 nr 43, poz. 163 z późn. zm.
14.Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dz.U. 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.
15.Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
16.Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.