Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wartość informacyjna wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński

Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: analiza przedsiębiorstwa redundancja informacji wskaźniki finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (221-229)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie Cel – Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest stworzenie uniwersalnego i stabilnego w czasie zbioru wskaźników kondycji finansowej przedsiębiorstw w taki sposób, aby wyeliminować zjawisko redundancji informacyjnej? Metodologia badania – W artykule stosuje się metodę Hellwiga, metodę Winsorizingu i test Wilcoxona. Wynik – Przeprowadzone badanie uwzględniające wyłącznie najpopularniejsze wskaźniki rentowności i płynności, dowodzi możliwości wyznaczania zestawu uniwersalnych wskaźników charakteryzujących się największą wartością informacyjną, których istotną cechą jest stabilność w czasie. Oryginalność/wartość – Wartością dodaną przeprowadzonego badania jest wykazanie jednolitego zestawu wskaźników o największej wartości informacyjnej do oceny płynności i rentowności przedsiębiorstw i ocena ich stabilności w czasie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.Bień, W. (2011). Zarządzanie nansami przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin.
3.Dixon, W.J. (1980). Ef cient Analysis of Experimental Observations. Annual Review Pharmacology and Toxicology, 20, 441–462.Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2006). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006–2012. Studia Ekonomiczne, 206, 61–73.
4.Kowalczyk, J., Kusak, A. (2006). Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Warszawa: C.H. Beck.
5.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE. Pluta, W. (red.) (2004). Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
6.Ross, S. A., Wester eld, R. W., Jordan, B.D. (1999). Finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Tyran, M.R. (2000). Wskaźniki finansowe. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.