Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Porównywalność informacji sprawozdawczych w świetle założeń koncepcyjnych MSSF

Autorzy: Barbara Gierusz
Uniwersytet Gdański

Teresa Martyniuk
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: cechy jakościowe użyteczność informacji sprawozdawczej
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (231-240)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie znaczenia różnych aspektów porównywalności informacji sprawozdawczej dla jej użyteczności. Metoda badania – Rozważania oparto na studiach literatury przedmiotu, a także analizie regulacji prawa bilansowego. Wynik – Przedstawienie znaczenia porównywalności jako cechy jakościowej, która zwiększa możliwości wykorzystania informacji, poprawiając tym samym jej przydatność, a w konsekwencji także użyteczność. Oryginalność/wartość – Wykazanie, że zróżnicowanie podstawy prawnej oraz dopuszczenie możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego znacznie utrudnia, a często uniemożliwia porównanie informacji sprawozdawczej różnych jednostek. Jest to jednak tylko jeden z aspektów porównywalności, który nie wyczerpuje całości zagadnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błażyńska, J. (2012). Standaryzacja zasad rachunkowości nansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 233, 7–18.
2.Garstecki, D. (2014). Porównywalność a przydatność sprawozdań nansowych. Analiza w ujęciu metodologii K.R. Poppera. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4), 7–22.
3.Ignatowski, R. (2017). Ciągłość bilansowa i porównywalność danych sprawozdań nansowych. Rachunkowość, 4. Kaczmarczyk, A. (2016). Użyteczność a wiarygodność informacji sprawozdawczej – kierunki zmian. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 122–131.
4.Matuszak, Ł. (2012). Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania nansowego. Rozprawa doktorska. Poznań: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
5.Mućko, P. (2015). Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej. W: Sprawozdania finansowe i ich analiza. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6.Świderska, M. (2005). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 29 (85).
7.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
8.Walińska, E., Gad, J. (2011). Cele, podstawowe założenia oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych. W: E. Walińska, A. Wencel i in. Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.ZK MSSF (2013). Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na 1 stycznia 2013 r. London–Warszawa: IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.