Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy

Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (97-104)
Słowa kluczowe: budżet gminy ewidencja księgowa fundusz sołecki wydatki
Autorzy: Monika Kaczurak-Kozak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Abstrakt

Cel – Przedstawienie funduszu sołeckiego jako formy gospodarki nansowej gminy oraz wska- zanie sposobu ujmowania operacji dotyczących funduszu sołeckiego w księgach rachunkowych gminy. Metodologia badania – Metoda analizy źródeł literaturowych i dokumentów, analiza logiczna wyników badań własnych. Wynik – W opracowaniu wykazano, że ewidencja księgowa operacji dotyczących funduszu sołeckiego nie jest ujednolicona, a przyjęta w jednostce polityka rachunkowości nie zawiera odniesień do zasad ewidencji fundu- szu sołeckiego. Oryginalność/wartość – Syntetyczny opis ujęcia operacji gospodarczych związanych z funduszem sołeckim w księgach rachunkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gospodarka nansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014 (2015). Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www. stat.gov.pl (16.02.2017).
2.Gospodarka nansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015 (2016). Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www. stat.gov.pl (16.02.2017).
3.Informacja o wynikach kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 roku. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, RIO w Białymstoku. Pobrano z: www.bip.bialystok.rio.gov.pl (18.02.2017).
4.Lachiewicz, W. (2013). Gospodarka nansowa sołectw na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz w ramach ustaleń statutu gminy i statutu sołectwa. Warszawa: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pla- nów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289 z późn. zm.
6.Trykozko, R. (2014). Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy. Warszawa: Sieć obywatelska – Watchdog Polska.
7.Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o nansach publicznych .Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm. Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Dz.U. poz. 301.
8.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.