Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji

Autorzy: Joanna Koczar
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: nadrzędne zasady rachunkowości rosyjskie prawo bilansowe system rachunkowości
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (119-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o treść nadrzędnych zasad rachunkowości w systemie rachunkowości w Rosji po przemianach ustrojowych. Metodologia – Analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, dedukcja. Oryginalność/wartość – Wykazanie obecności nadrzędnych zasad rachunkowości w obowiązującym obecnie rosyjskim prawie bilansowym oraz przedstawienie ich wcześniejszej obecności w teorii i praktyce rosyjskiej rachunkowości. Wynik – W artykule wskazano nadrzędne zasady rachunkowości oraz dokonano analizy ich stosowania we współczesnym systemie rachunkowości w Rosji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Булатов, М. (2005). Теория бухгалтерского учёта. Москва: Экзамен.
2.Цыганков, К. (2011). Начала теории бухгалтерского учёта. Москва: Инфра-М.
3.Glynn, J.J., Perrin, J., Murphy, M.P. (2003). Rachunkowość dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Gmytrasiewicz M. (1977). Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej. Warszawa: SGPiS. Gmytrasiewicz, M. (red.) (2005). Encyklopedia rachunkowości. Warszawa: LexisNexis.
5.Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2002). Rachunkowość nansowa. Warszawa: Difin.
6.Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., Olchowicz, I. (1998). Rachunkowość nansowa. Warszawa: Di n. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Koczar, J. (2012). Polityka rachunkowości a rosyjskie prawo bilansowe. W: H. Żukowska, B. Sawicka, Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
7.Koczar, J. (2016). Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80 (2), 141–149.
8.Micherda, B. (2006). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Nowak, E. (1998). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: PWE.
10.Nowak, E. (2016). Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Olchowicz, I. (2001). Podstawy rachunkowości. Warszawa: Difin.
12.Палий, В. (2007). Международные стандарты учёта и финансовой отчётности. Москва: Инфра-М. Соколов, Я., Соколов, В. (2011). История бухгалтерского учета. Москва: Магистр, Инфра-М. Walińska, E. (2014). Rachunkowość nansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.