Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego

Autorzy: Mariusz Karwowski
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: model biznesu polityka rachunkowości sprawozdanie finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (283-292)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Prezentacja wpływu modelu biznesu, stanowiącego współczesną formę zarządzania przedsiębiorstwem, na sprawozdanie finansowe. Metodologia badania – Jakościowa analiza zawartości sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora paliwowego w zakresie polityki rachunkowości. Wynik – Wpływ modelu biznesu na sprawozdanie nansowe jest widoczny w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Oryginalność/wartość – Rozszerzenie spektrum merytorycznego zainteresowania rachunkowości przez odniesienie do obecnych trendów w zarządzaniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EFRAG (2013). The Role of the Business Model in Financial Statements. Research Paper. EFRAG, ANC, FRC. Pobrano z: http://www.efrag.org/les/EFRAG%20Output/131218_Business_Model_Research_Paper.pdf (24.07.2015).
2.Karwowski, M. (2016). Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 90 (146), 135–155.
3.Kęcki, P. (2015). Model biznesu w przypadku przedsiębiorstwa rafineryjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 83 (1941), 255–269.
4.Leszczewska, K. (2014). Model biznesu jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7/1), 189–200.
5.Nielsen, C., Bukh, P.N. (2011). What Constitutes a Business Model: The Perception of Financial Analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8 (3), 256–271.
6.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
7.Palepu, K.G., Healy, P.M., Peek, E. (2010). Business Analysis and Valuation. IFRS Edition: Text and Cases. Second Edition. Cengage Learning EMEA.
8.Raport roczny 2015. Przemysł i handel naftowy. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 29.11.2008, z późn.zm.
9.Stevens, P. (2016). International Oil Companies The Death of the Old Business Model. Energy. Environment and Resources, May.