Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne

Autorzy: Elżbieta Marcinkowska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Joanna Sawicka
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Anna Stronczek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Słowa kluczowe: odpis aktualizujący utrata wartości wycena wynik finansowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (157-166)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie odpisów aktualizujących dokonywanych z tytułu trwa- łej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne. Zaprezentowano procedurę pomiaru utraty wartości, ujęcia odpisu w sprawozdaniu nansowym i jego wpływ na wynik finansowy. Metodologia badania – Przeprowadzono analizę regulacji prawnych wpływających na sposób ustalania i ujęcia w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. Dokonano oceny wpływu odpisów na wynik finansowy. Zastosowano metodę wnioskowania. Wynik – Analiza utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ośrodkach wypracowujących korzyści eko-nomiczne i wpływu odpisów na wynik nansowy została przeprowadzona na przykładzie spółki ENEA SA. Dokonano oceny skutków przeprowadzonych odpisów w badanej jednostce. Oryginalność/wartość – Przedstawienie obowiązujących rozwiązań w regulacjach prawnych (Ustawa o Rachunkowości, KSR nr 4, MSR nr 36), ustalenie wartości odpisu w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne i wpływ odpisów z tytułu utraty wartości na wynik finansowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gierusz, J. (2010). Pomiar utraty wartości środków trwałych – polskie regulacje na tle MSR 36. Accountica, 12.
2.Krajowy Standard Rachunkowości nr 4. Utrata wartości aktywów. Dz. Urz. Min. Fin. 2012, poz. 15. Karmańska, A. (2009). Aktualizacja wartości rmy. Rachunkowość, 2.
3.Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36. Utrata wartości aktywów. Rozporządzenie Komisji WE, nr 1126/2008.
4.Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości. Dz.U. 2016 nr 121, poz. 1047, z późn. zm.