Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-38
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Zakres pojęciowy terminu „informacja niefinansowa” jako źródło zróżnicowania ujawnień niefinansowych przedsiębiorstw

Autorzy: MONIKA SOBCZYK
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Słowa kluczowe: dane informacje informacje niefinansowe ujawnienia niefinansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (395-401)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest prezentacja wniosków z analizy zakresu pojęciowego terminu „informacja niefinansowa”. Metodologia badania – Badania oparto na tezie o zróżnicowaniu sprawozdań niefinansowych przedsiębiorstw wskutek odmiennego definiowania informacji niefinansowej. Zastosowano krytyczną analizę odnośnych aktów prawnych oraz piśmiennictwa naukowego, a także wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Wynik – Przeprowadzone analiza i wnioskowanie doprowadziły do zdefiniowania informacji niefinansowej i odróżnienia jej od danych niefinansowych oraz wskazanie, że brak definicji w odpowiednich regulacjach prawnych i możliwość wyboru zasady ramowej ujawniania informacji niefinansowych implikuje zróżnicowanie zakresu tych ujawnień. Oryginalność/wartość – Zakłada się, że dokonane ustalenia i wyciągnięte wnioski pomogą we właściwym operowaniu pojęciem „informacja niefinansowa”, a także w wyborze zakresu ujawnień odpowiadającego priorytetom informacyjnym jednostki raportującej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anam, L., Kacprzak, J. (red.) (2015). Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
2.Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479–491.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. L330/1, 15.11.2014.
4.Dziawgo, D. (2011). „Nowe” sprawozdanie finansowe – głos w dyskusji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), 83–98.
5.Dziawgo, D. (2016). Znaczenie raportowania poza finansowego w opinii inwestorów indywidualnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 105–114.
6.EYGM Limited (2016). The Road to Reliable Nonfinancial Reporting. Pobrano z: http://webcache.google- usercontent.com/searchq=cache:sYvwCyjlQcJ:www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-ccass- -road-to-reliable-nonfinancial-reporting/%24FILE/EY-ccass-road-to-reliable-nonfinancial-reporting. pdf+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (5.02.2017).
7.FEE (2016). EU Directive on Disclosure of Nonfinancial and Diversity Information. Achieving Good Quality and Consistent Reporting. Position Paper. Tłumaczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pobrano z: https://www.accountancyeurope.eu/publications/fee-issues-views-development-consistent-high-quality-nonfinancial-reporting-europe/ (1.02.2017).
8.Fijałkowska, J. (2016). Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową dyrektywą UE 2014/95/EU jako wyzwanie dla przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 115–122.
9.Grabowski, M., Zając, A. (2009). Dane, informacja, wiedza – próba definicji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 798, 99–116.
10.Kiziukiewicz, T. (2009). Rachunkowość zarządcza – istota i zakres. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza (s. 7–16). Wrocław: Ekspert.
11.Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
12.Rumniak, P. (2013). Kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59, 249–260.
13.Stefanowicz, B. (2013). Informacja. Wiedza. Mądrość. Warszawa: GUS.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121, poz. 591, z późn. zm.
15.Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285, 218–227.