Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-45
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku

Autorzy: Monika Łada
AGH w Krakowie

Anna Dereń
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: cykl informacyjny rachunkowość zarządcza restauracja
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (469-476)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Identy kacja cykli dostarczania informacji z systemu rachunkowości zarządczej w restauracjach. Rozważania zostały osadzone w teorii uwarunkowań sytuacyjnych – cykle informacyjne są analizowane jako efekt określonych zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań działalności gastronomicznej. Metodologia badania – Badania przeprowadzono w formie przeglądu literatury oraz studium przypadku. Badania przeprowadzono w wybranej polskiej restauracji. Obejmowały one analizę dokumentów zastanych, zawartości systemu informatycznego oraz obserwację uczestniczącą. Wynik – Badania empiryczne wskazują, że cykle informacyjne związane z operacyjnym rytmem funkcjonowania podmiotu miały większy wpływ na system rachunkowości zarządczej restauracji niż standardowe okresy sprawozdawcze. Oryginalność/wartość – Cykle informacyjne rachunkowości zarządczej nie były jeszcze prezentowane w polskiej literaturze przedmiotu. Opracowanie prezentuje wyniki oryginalnych badań empirycznych poświęconych tej problematyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Evans, N. (2005). Assessing the Balanced Scorecard as a Management Tool for Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17 (5), 376–390.
2.Jagels, M. G., Coltman, M.M. (2004). Hospitality Management Accounting. John Wiley & Sons.
3.Kotas, R. (2014). Management Accounting for Hotels and Restaurants. Routledge.
4.Kotaś, R., Sojak, S. (1999). Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Kotaś, R., Sojak, S. (2009). Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. Warszawa: PWE.
6.Łada, M (2017). Rachunkowość zarządcza – od kosztów do wartości. Warszawa: Wydawnictwo Rachunkowość.
7.Otley, D. (2016). The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980–2014. Management Accounting Research, 31, 45–62.
8.Rut, J., Kulińska, E., Skrzypczyk, L. (2014). Nowoczesne metody zarządzania logistyką w gastronomii. Część I: Studium przypadku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 155–161.
9.Słownik języka polskiego. Hasło: restauracja. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/restauracja.html (20.02.2017).
10.Waterhouse, J.H., Tissen, P. (1978), A contingency framework for management accounting systems research. Accounting, Organizations and Society, 3 (1), 65–76.
11.Wikipedia. Hasło: restauracja. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Restauracja_(lokal_gastronomiczny) (20.02.2017).