Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (87) cz. 2
Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania

Autorzy: Joanna Szlęzak-Matusewicz
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania szacowanie grupa vatowska vat grouping uprzednie porozumienia cenowe ryzyko podatkowe podatkowa grupa kapitałowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (53-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Podatkowa grupa kapitałowa jest formą łącznego opodatkowania grupy kapitałowej. Jej zastosowanie niesie wiele korzyści podatkowych, w tym m.in. możliwość stosowania cen transakcyjnych w transakcjach wewnętrznych podatkowej grupy kapitałowej. Na gruncie ustawy o VAT podatnikami są spółki tworzące podatkową grupę kapitałową a nie cała grupa jako całość. To z kolei oznacza, że ceny w transakcjach wewnętrznych powinny być rynkowe. Ujawnia się tu więc wewnętrzna niespójność przepisów. Przepis ustawy o VAT wyklucza zastosowanie przepisów ustawy o CIT. To z kolei rodzi ryzyko podatkowe. Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest wskazanie źródła ryzyka podatkowego wynikającego z niespójności przepisów podatkowych i próba odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób ryzyko to można zminimalizować. Metodologia badania – W toku analizy autorka odwołuje się do przepisów podatkowych, interpretacji indywidulanych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Wynik – Autorka wskazała że ryzyko to można zminimalizować poprzez zastosowanie uprzednich porozumień cenowych lub zmianę ustawy o VAT, wprowadzając instrument vat grouping. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest przekrojowa analiza przepisów o podatkowej grupie kapitałowej – nie tylko w aspekcie podatku dochodowego, ale również z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1).
2.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2006.
3.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007.
4.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008.
5.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009.
6.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010.
7.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2011.
8.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2012.
9.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2013.
10.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2014.
11.Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015.
12.Interpretacja indywidulana z dnia 6 lipca 2006 r., 1471/NUR2/443-150/2/06/JP.
13.Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2013 r., ILPB3/423-89/13-2/AO.
14.Kośmider, A. (2000). Podatkowe grupy kapitałowe. Zasady opodatkowania w 2000 r. i 2001 r. Doradca Podatnika, 12, 7.
15.Lewandowski, K., Fałkowski P. (2012). Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
16.Litwińczuk, H. (1995). Opodatkowanie koncernów, Przegląd Podatkowy, 2, 22.
17.Martini, J. (red.) (2011). Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz. Wrocław: Unimex.
18.Massin, I., Vyncke, K. (2009). EC Communication on VAT Grouping: An Attempt to Harmonize or to Restrict the Use of Group Registration? International VAT Monitor, 11/12, 454–461.
19.Nowak, A. (red.) (2015). Podatkowa grupa kapitałowa. Warszawa: C.H. Beck.
20.Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 27 kwietnia 2007 r. – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 7598 w sprawie tzw. grup VAT-owskich.
21.Szlęzak-Matusewicz, J. (2008b). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48–58.
22.Szlęzak-Matusewicz, J. (2008a). Zarządzanie podatkami. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
23.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).
24.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
25.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
26.Wawrzyniak, B. (red.) (2002). Polskie grupy kapitałowe: perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
27.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
28.Wyrok NSA z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 7891/02.
29.Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 155/11.
30.Wyrok NSA z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt I FSK 617/12.
31.Wyrok NSA z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt I FSK 617/12.
32.Wyrok NSA z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 688/12.
33.Wyrok NSA z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1536/12.
34.Wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1351/13.
35.Wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1579/13.
36.Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1778/13.
37.Wyrok NSA z dnia 16 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 1579/13.