Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (87) cz. 2
Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce

Autorzy: Paweł Witkowski
Uniwersytet Szczeciński WNEiZ
Słowa kluczowe: podatek bankowy wartość przedsiębiorstwa analiza zdarzeń
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (189-201)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Ocena wpływu wprowadzenia podatku bankowego na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano analizę zdarzeń (event study). Wynik – Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzenie podatku bankowego wpłynęło pozytywnie na wartość rynkową przedsiębiorstw, co można tłumaczyć oczekiwaniem inwestorów, że koszt ten zostanie przerzucony z nawiązką na klientów banku. Oryginalność/wartość – Dotychczasowe badania skupiały się przede wszystkim na analizie treści ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych bądź wpływie wspomnianego podatku na akcję kredytową i ryzyko finansowania (funding risk). Przeprowadzone badanie jest pierwszym, wykorzystującym analizy zdarzeń przy ocenie wprowadzenia podatku bankowego w Polsce na wartość banków, co prawdopodobnie wynika z tego, że w badanym okresie wystąpiło inne bardzo istotne zdarzenie (przedstawienie projektu tzw. ustawy frankowej), którego wpływ jest trudny do wyizolowania. Mimo wspomnianej wady, istotny jest wniosek płynący z badań, gdyż oba zdarzenia powinny, jak przewidywano, negatywnie wpłynąć na wartość rynkową banków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BFG (2015), Uchwała nr 26/2015 – wysokość stawki opłaty ostrożnościowej na 2016 rok – banki. Pobrane z: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/10/uchwala_rady_bfg_nr_26_2015_-_wysokosc_stawki_ostroznosciowej_na__rok_2016__-_banki.pdf.
2.Borowski, J., Jaworski, K., Tymoczko, D. (2016). Wpływ podatku bankowego w Polsce na kredyt dla sektora niefinansowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 287.
3.Buch, C.M., Hilberg, B., Tonzer, L. (2013). Taxing Banks: An Evaluation of the Germany Bank Levy, CESifo Working Paper No. 4704. Munich. Pobrane z: https://www.econstor.eu/handle/10419/96873.
4.Capelle-Blancard, G., Havrylchyk, O. (2013). The Ability of Banks to Shift Corporate Income Taxes to Customers. CEPII, Working Paper No. 2013-09. Paris. Pobrane z: www.cepii.fr/pdf_pub/wp/2013/wp2013-09.pdf.
5.Fraczyk, J. (2017). Nie spełnił oczekiwań rządu, ale napędził popyt na obligacje. Bank, 3 (286), 42–43.
6.Gajewski, D.J. (2016a). Podatek bankowy a zjawisko unikania opodatkowania. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6 (816).
7.Gajewski, D.J. (2016b). Podatek bankowy w Polsce – wady i zalety. Analizy i Studia CASP, 1 (1), 1–24.
8.Gajewski, D.J. (2016c). Podatkowa ucieczka do przodu. Gazeta Bankowa, 6 (1182), 99–103.
9.International Monetary Fund (16.04.2010). A fair and substantial contribution by the financial sector. Final report for G-20. Pobrane z: https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf.
10.Kogler, M. (2016). On the Incidence of Bank Levies: Theory and Evidence, nr 1606, Economic Working Paper Series, Uniwersity of St. Gallen, Schoolof Economics and Political Science. Pobrane z: http://econpapers.repec.org/paper/usgeconwp/2016_3a06.htm.
11.Malinowski, D.M. (2016). Podatek bankowy – podstawowe założenia, instytucje i skutki jego wprowadzenia. Przegląd Podatkowy, 2 (298), 3–4.
12.Mironczuk, T. (2016). Podatek bankowy – wstęp do przebudowy rynku finansowego. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3, 36–39.
13.Modzelewski, W. Podatek bankowy, ale jaki? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1473386,Podatek-bankowy-ale-jaki.
14.Narodowy Bank Polski (marzec 2017). Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2016 r. –grudzień 2016 r. Pobrane z: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/index.html.
15.Narodowy Bank Polski (lipiec 2016). Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych. Pobrane z: https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/analizy_opracowania/.
16.Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_1_f_sign.pdf.
17.Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (2015). Druk 75, Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=75.
18.Raport Amron-Safrin (maj 2016). Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych,
19.Raport nr 27. Pobrane z: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin.
20.Siudek, T. (2011). Podatek bankowy – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 63–76.
21.SK Bank (2015). Zawieszenie działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. Pobrane z: https://www.skbank.pl/UploadedFiles/files/Komunikat%2520KNF%2520o%2520zawieszeniu.pdf.
22.Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 1012.
23.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Dz.U. 2015, poz. 1925.
24.Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. 2016, poz. 68.
25.Zubert, M. (2016). Podatek bankowy wszedł w życie. Homme & Market, 2.02.2016, 10.