Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (87) cz. 2
Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Autorzy: Monika Pasternak-Malicka
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: sprawiedliwość podatkowa zasady podatkowe sprawiedliwość pionowa i pozioma
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (17-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekście liniowej oraz progresywnej stawki opodatkowania dochodów osób fizycznych. Metodologia badania – Realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy koncepcji sprawiedliwości pionowej oraz poziomej w odniesieniu do stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto omówiono rozwiązania opodatkowania dochodów przyjęte w Polsce i wybranych krajach. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007–2017, w celu dokonania próby jakościowej oceny pionowej i poziomej sprawiedliwości podatkowej. Wynik – Wyniki badania empirycznego przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych także wydają się wskazywać na podatek progresywny jako bardziej odpowiadający sprawiedliwości podatkowej w odczuciu respondentów. Powszechna akceptacja progresji podatkowej wskazuje na silnie zakorzenione w polskim społeczeństwie poczucie sprawiedliwości pionowej, zgodnie z którym wyższe daniny powinni płacić bogatsi, zaś dochody osób mniej zamożnych należy opodatkować niższymi stawkami. Oryginalność/wartość – Zasadniczą wartością artykułu jest analiza podatku dochodowego od osób fizycznych pod kątem sprawiedliwości pionowej i poziomej. Znamiona oryginalności nadają także prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, B. (1995). Prawo podatkowe. Toruń: Tonik „Dom Organizatora”.
2.Gail, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: PWN.
3.Gaudemet, P., Molinie, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
4.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
5.Gomułowicz, A. (1995). Postulat sprawiedliwości a system podatkowy. Monitor Podatkowy, 4.
6.Gomułowicz, A. (2001). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Kontrowersje podatkowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
7.Gwiazdowski, R. (2007). Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski.
8.Hall, R.E., Rabushka, A. (1998). Podatek liniowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
9.Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
11.Mill, J.S. (1966). Zasady ekonomii politycznej, t. 2. Warszawa: PWN.
12.Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
14.Smith, A. (2003). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Sosnowski, M. (2012). Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 66.
16.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Szczodrowski, G. (2002). Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.Walz, W.R. (1980). Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung. Grundlinien einer relativ autonomen Steuerrechtsdogmatik. Hamburg: Heidelberg.
19.Zbroińska, B. (2008). Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 1–2, 92.