Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (87) cz. 2
Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku

Autorzy: Marcin Stępień
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe: zarządzanie podatkami dokumentacja cen transferowych ryzyko podatkowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (171-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i opis ryzyka, stanowiącego immanentny element dokumentacji podatkowej. Metodologia badania – W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo-opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego. W części praktycznej artykułu wykorzystano studium przypadku. Wynik – Wynikiem badań jest kwantyfikacja ryzyka podatkowego wynikającego ze współpracy przedsiębiorstw powiązanych w aspekcie dokumentacji cen transferowych. Oryginalność/wartość – Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego jest otoczenia fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wyboru formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo, organizacyjnie czy osobowo. Powiązania wpływają znacząco na możliwości kooperacji przedsiębiorstw, stanowiąc zarazem źródło ryzyka podatkowego. Istotnym problemem wydaje się być jego identyfikacja i opis w zakresie niezbędnym dla rzetelności dokumentacji cen transferowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. poz. 1100).
2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), art. 3, pkt 10.
3.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932), art. 2.
4.www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/(2.03.2017).