Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-30
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018 (94) cz. 1
Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Potential benefits and negative consequences of issuing subordinated bonds)

Authors: Sylwia Frydrych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości
Keywords: subordinated bonds issuers of subordinated debt securities in Poland the subordinated bond market
Year of publication:2018
Page range:8 (345-352)
Klasyfikacja JEL: G01 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the article is to assess the potential benefits and negative consequences of issuing subordinated bonds for issuers and for bondholders. The scope of the article also includes an analysis of changes in the corporate bond market in Poland caused by the introduction of subordinated bonds together with the new Act on bonds, which has been effective since 1 July 2015. Design/methodology/approach – The most important research method used to achieve the purpose of the article is a critical review of the literature and legal acts regarding bonds. The method of observation and logical reasoning was also used. Findings – The article demonstrated that the potential benefits for issuers and bondholders outweigh the negative consequences of issuing subordinated bonds. Originality/value – This article is a publication devoted to subordinated bonds, the added value of which is identification of benefits and risk factors of this type of debt instruments.
Download file

Article file

Bibliography

1.Literatura
2.Antkiewicz S. (2006) Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFiD).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.
5.Evanoff, D. Wall, L. (2000). Reforming Bank Capital Regulation: Using Subordinated Debt to Enhance Market and Supervisory Discipline. Contemporary Economic Policy, 19, 444–53. DOI: 10.1093/cep/19.4.444.
6.Grimsey D., Lewis M. (2005). The Economics of Public Private Partnerships, Edward Elgar.
7.Gruszczyńska- Brożbar E. (2002). Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych. W: Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Rynek Papierów Wartościowych w Polsce. Wybrane problemy (s. 97). Wydawnictwo AE w Poznaniu.
8.Komisja Nadzoru Finansowego, Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł. Pobrane z https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty (10.11.2017).
9.Ministerstwo Finansów. Projekt założeń Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z dnia 15 czerwca 2011 roku.
10.Nevitt P., Fabozzi F. (2000). Equipmnet Leasing , John Wiley & Sons.
11.Resti, A. (2016). Should the marketing of subordinated debt be restricted/different in one way or the other?
12.What to do in the case of mis-selling?, European Parliament, Economic and Monetary Affairs Committee.
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
14.Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420.
15.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz.1089,1199.