Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018 (94) cz. 1
Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
(POST-BALANCE SHEET EVENTS – AN EXAMPLE OF THE REDEMPTION OF SHARES IN LIMITED COMPANY)

Authors: Grzegorz Bucior
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Karolina Gościniak
Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości
Keywords: post-balance sheet events accrual principle matching principle redemption of shares
Year of publication:2018
Page range:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of the article is to present the scope and method of accounting for economic events that occur after the balance sheet date and have an impact on the values presented in the balance sheet and profit and loss account. Design/Methodology/approach – critical analysis of the literature review, focused group interview, the study of source documents Findings – The example presented in the article how to include in the balance of the company the ef-fects of the redemption procedure for its shares by reducing the share capital for remuneration indicates potential problems with the proper presentation of events related to this procedure in a situation where these events occur after the balance sheet date.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bieniak J. (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa.
2.Bonham M. Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson - Riddle G., Wilson A. (2003) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 9. Ernst & Young.
3.Gierusz J. Koleśnik K. (2018). Plan kont z komentarzem. ODDK. Sopot.
4.Gierusz M. (2017). Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 „Zasady (polityka) Rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (MSR 8). w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod redakcją J. Gierusza i M. Gierusza. ODDK. Sopot.
5.Głębocka M. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 287.
6.Gos W. (2013). Polityka Rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle regulacji bilansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-czenia nr 61.
7.Hellin A., (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa.
8.Hołda A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. C.H. Beck. Warszawa.
9.Hońko S., (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
10.Kidyba A., (2017). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Wolters Kluwer. Warszawa.
11.Kiziukiewicz T. (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wolters Kluwer. Warszawa.
12.Kostyk-Siekierska K. (2015). Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świe-tle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7 w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388.
13.Kowalska E., Mentel-Wyrzychowska E., Siwkowska B., (2012), Umorzenie udziałów w spółce z o.o. Gazeta Podatkowa nr 89 (921).
14.Kumor I. (2016). Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie spra-wozdawcze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2(80), cz. 2.
15.Kużbińska M., (2018). Zdarzenia po dacie bilansu (cz.I). Gazeta Podatkowa nr 23.
16.Michalak M. (2017). Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1) w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, J. Gierusza i M. Gierusza (red). ODDK. Sopot.
17.Mróz T., (2002). Przedmiot wkładu a funkcje kapitału zakładowego Przedmiot wkładu a funkcje kapitału zakładowego. Monitor Prawniczy nr 5.
18.Nowakowska A. (2011). Funkcja informacyjna kapitału zakładowego spółki z o.o. w świetle projektowanej nowelizacji. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49.
19.kodeksu spółek handlowych
20.Piotrowska B. (2007). Zdarzenia po dacie bilansu. Doradca Podatnika 23-24.
21.Świderska G.K., Karwowski M. (2016). Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej i W. Więcława, Difin. Warszawa.
22.Tkacz – Wolny K. (2016). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji informacji ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 287.