Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)
Stabilność prawa podatkowego a skłonność podatników do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi
(STABILITY OF TAX REGULATIONS AND TENDENCY OF TAXPAYERS TO INSTITUTE LEGAL PROCEEDINGS IN ADMINISTRATIVE COURTS)

Authors: Bolesław Stachura
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Keywords: tax certainty tax law legal proceedings in administrative courts
Year of publication:2018
Page range:13 (109-121)
Klasyfikacja JEL: H20 H21 H24 H25 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to analyze the factors affecting on tendency of taxpayers to institute legal proceedings against tax authority in administrative courts, especially explaining, if the main factor having influence on it are frequent changes of tax regulations. Design/methodology/approach – Study has been subjected number of changes regulations in acts on personal income tax and corporate income tax during period 2005-2016. These data were compared with the number of taxpayers, the amount of budget inflows, the number of judgments of administrative courts regarding these taxes and the additional features of these judgments. Findings – Based on the analysis of the data, a set of factors that could potentially influence the number of disputes in administrative courts in the field of taxes was distinguished. The presented considerations allow to conclude that the number of disputes is not dependent in the first place on the frequency of changes in regulations. Originality/value – tax stability has been for years emphasized as one of the most important elements of a well-structured tax system, it is important to determine whether and how important it is for the creating of disputes with tax authorities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baker S., Bloom N., Davis S.(2016). Measuring economic policy uncertainty, Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 4
2.Brzeziński B. (2015). Zasady ogólne prawa podatkowego, Toruński Rocznik Podatkowy 2015
3.Gaudemet P.M. (1990). Finanse publiczne, PWE, Warszawa
4.Gliniecka J., Harasimowicz J. (1997). Z zagadnień teorii podatku, „Glosa” nr 5
5.Gomułowicz A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
6.Grant Thorton (2017) Podatki w Polsce, raport Grant Thornton 2017; http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2017/01/Podatki_w_Polsce_GrantThornton_up.pdf
7.Mączyński D., Sowiński R. (2005). Jasność Prawa Podatkowego Jako Warunek Poprawnej Legislacji Podatkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXVII - zeszyt 3
8.Kotyla C. (2014). Jakość tworzonego prawa podatkowego i jego wpływ na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68
9.Kulicki J. (2010). Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, Analizy BAS, Biuro Analiz Sejmowych nr 4 (29)
10.Smith A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa
11.Stanek B.(2016). Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Vol. L, 1, Sectio H
12.IMF/OECD (2017). TAX CERTAINTY, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers, March 2017
13.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018, poz. 200)
14.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018, poz. 1036)
15.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017, poz.1369 ze zm.)
16.Weralski M., (1979) Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, WUW, Warszawa
17.Zagari E., Caiumi A., Hemmelgarn T. (2017). TAX UNCERTAINTY Economic Evidence and Policy Responses, Taxation Papers, Working Paper N. 67.