Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych - aspekt podatkowy
(European Union Allowance - tax perspective)

Authors: Paweł Witkowski
Uniwersytet Szczeciński WNEiZ
Keywords: carbon dioxide emission permits European Union Allowance greenhouse gas emission allowance trading scheme EUA EU ETS taxation legal and tax status income tax value added tax CIT VAT
Year of publication:2018
Page range:13 (131-143)
Klasyfikacja JEL: G38 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – answer to the question whether European Union Allowances can be treated as a special form of tax as well as determining the legal and tax status of European Union Allowance on the basis of corporate income tax and value added tax. Design/Methodology/approach – the article presents the theoretical assessment of the tax nature of European Union Allawances. In addition, an analysis of national and international legislation, interpreta-tion of the Ministry of Finance and judicial decisions was carried out. Findings – despite the fact that European Union Allowances do not constitute as a tax in the legal sense in Poland, they can be considered as a tax from a theoretical point of view. Originality/value – the assessment was based on the features and functions assigned to taxes. In addition, a limited system analysis was carried out. The legal and tax status of European Union Allowances under income tax and value added tax was indicated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarz I., Zwyrtek M. (2007), Handel emisjami- aspekty podatkowe, Przegląd Podatkowy, 9/2007.
2.Budziszewski J., Żarkowska A. (2015), Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wy-datków związanych z nabyciem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, Doradztwo Podatkowe- Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 3/2015.
3.Commission proposal on temporary measures for a response to carousel fraud in certain sectors- Frequently Asked Questions, MEMO/09/423.
4.Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WETekst mający znaczenie dla EOG.
5.Dyrektywa Rady 2006/112 / WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumen-tów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE
8.Eurostat (2013), Environmental taxes, A statistical guide, Eurostat Manuals and guidelines, ISSN 2315-0815.
9.Forum Analiz Energetycznych (2016), Wpływy z aukcji ETS jako źródło finansowania niskoemisyjnej moderni-zacji w Polsce, Bukowski M., Siedlecka U., Śniegocki A., WiseEurope
10.Gomułowicz A., Małecki J. (2010), Podatki i prawo podatkowe, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa.
11.Gorzelak K.(2015), Uprawnienia do emisji jako przedmiot obrotu i zabezpieczeń, Praca doktorska
12.Ickiewicz J. (2009), Obciążenia Fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
13.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2010 r., IBPP3/443-255/10/PH.
14.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 marca 2011 r. nr IPPB5/423-114/11-5/RS.
15.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2011 r. nr ILPB3/423-55/11-3/EK.
16.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2011 r. nr IBPBI/2/423-1214/11/AP.
17.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 stycznia 2012 r. nr IPTPB3/423-283/11-4/MF.
18.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-337/11-3/PM.
19.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2012 r. nr IPPB5/423-126/12-2/RS.
20.Interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 7 maja 2013 r. Nr IPPB5/423-181/13-3/RS
21.Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2013 r. IPTPP1/443-149/13-4/MW.
22.Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 26 lutego 2015 r., DD10.8221.25.2015.MZB.
23.Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 13 maja 2015 r., sygn. DD10.8221.70.2015.MZB.
24.Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 6 sierpnia 2015 r., sygn. DD10.8221.111.2015.MZB.
25.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2016 r. IPPP3/4512-151/16-4/JFIII niepubl.
26.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 grudnia 2016, IPPP2/4512-3-7/16-3/BH.
27.Komisja Europejska (2017), Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Bruksela 1.2.2017 r., COM(2017) 48 final.
28.Konwencja modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, pod red. B. Brzezińskiego Warszawa 2010.
29.Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A. (2003), Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydaw-niczy ABC, 2003, wyd. III)
30.Kossecki P. (2012), Opodatkowanie międzynarodowe handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i swiadectwami pochodzenia w Unii Europejskiej, Rynek Energii, nr 4/2012.
31.Modzelewski W. (red., 2010), Wstęp do nauko polskiego prawa podatkowego, wyd. dziewiąte, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa.
32.Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podat-nych na oszustwa
33.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 1996 r., Dz.U.96.53.238.
34.Raport z rynku CO2, Nr 52, lipiec 2016, strona 2, http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/raport_co2/2016/KOBIZE_Raport_z_rynku_CO2_lipiec_2016.pdf (dostęp 10.06.2018).
35.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 (Dz. Urz. UE L 315 z 29.11.2011 r., s. 1 - 54).
36.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 4 lipca 2012 roku (nr 648/2012) w sprawie instru-mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (nr 596/2014) w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
37.SNA (2012), SNA NEWS, Number 32/33, March 2012. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn32-33-En.pdf
38.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926.
39.Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. 2015 poz. 1223.
40.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
41.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86.
42.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538.
43.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
44.Wyrok NSA z 30 grudnia 1998 r., sygn. akt I SA/Sz 105/98.
45.Wyrok NSA z 18 marca 1999 r., I SA/Po 1565/98, POP 2000, nr 6, poz. 169.
46.Wyrok NSA z 28 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 2285/98.
47.Wyrok NSA z 22 marca 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2027/98.
48.Wyrok NSA z 31 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2286/10.
49.Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. 2016-02-16, I SA/Rz 2/16.
50.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. III SA/Wa 654/16.
51.VAT Commitee (2004), Guidelines resulting from the 75TH meeting of 14 October 2004, TAXUD/1607/05-480
52.https://www.irgit.pl/news/zasady-opodatkowania-podatkiem-vat-rynku-prawo-do-emisji-co2,
53.https://www.nik.gov.pl/aktualnoscinik-o-systemach-zarzadzania-emisjami-gazow-cieplarnianych.html,
54.https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/carbon-credit-fraud-causes-more-5-billion-euros-damage-for-european-taxpayer, (dostęp 10.06.2018).